Pe lângă relaxare, ca­re mai sunt be­ne­fi­ci­i­le te­ra­pi­ei prin plutire?

Sanatatea de Azi - - TERAPII ALTERNATIV­E - Ge­or­gia­na Ba­lu, Zen Float Spa, www.zen­gra­vi­ty.ro

Be­ne­fi­ci­i­le sunt nu­me­roa­se. În ma­re, ele co­res­pund be­ne­fi­ci­i­lor pe ca­re apor­tul de mag­ne­ziu le are asu­pra organismul­ui: împo­tri­va stre­su­lui, de­pre­si­ei și an­xi­e­tă­ţii, cât și pen­tru re­gla­rea som­nu­lui, pen­tru me­ta­bo­lis­mul cal­ci­u­lui, pen­tru sus­ţi­ne­rea efor­tu­lui fi­zic și re­fa­ce­rea fi­brei mus­cu­la­re du­pă efort etc. De ase­me­nea, plu­ti­rea cal­me­a­ză du­re­ri­le cro­ni­ce și are un pu­ter­nic efect an­ti­in­fla­ma­tor și an­ti­o­xi­dant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.