EFEC­TUL DE SLĂ­BI­RE prin echi­li­bra­rea ni­ve­lu­lui de za­hăr în sânge

Sanatatea de Azi - - PROMO -

Le­gă­tu­ra din­tre con­su­mul de car­bo­hi­dra­ţi (glu­ci­de sau za­ha­ruri) și gră­si­mea cor­po­ra­lă cres­cu­tă es­te de­mult cu­nos­cu­tă. Prea mul­ţi car­bo­hi­dra­ţi în di­e­tă pro­duc mai mul­tă in­su­li­nă, hor­mo­nul de sto­ca­re a gră­si­mi­lor, ca­re îi tran­sfor­mă în gră­si­me cor­po­ra­lă.

Re­cent, un stu­diu efec­tuat în Ita­lia ara­tă că un su­pli­ment pen­tru blo­ca­rea ab­sor­bţi­ei za­hă­ru­lui (glu­ci­de­lor) a avut rezultate im­pre­si­o­nan­te de pi­er­de­re în greu­ta­te1. Su­pli­men­tul, nu­mit Zuc­ca­ri­nTm, a pro­dus în me­die 9 kg de pi­er­de­re în greu­ta­te, în doar 90 de zi­le. Per­soa­ne­le ca­re au uti­li­zat Zuc­ca­ri­nTm cu o di­e­tă con­tro­la­tă au scă­zut cu 10% în greu­ta­te cor­po­ra­lă. Ace­as­tă scă­de­re a fost de 3 ori mai ma­re în com­pa­ra­ţie cu scă­de­rea greu­tă­ţii cor­po­ra­le a persoanelo­r din gru­pul de con­trol, ca­re au ur­mat ace­e­ași di­e­tă con­tro­la­tă, dar fă­ră un su­pli­ment de frun­ze de dud. În plus, per­soa­ne­le ca­re au uti­li­zat Zuc­ca­ri­nTm au avut ni­ve­luri mai echi­li­bra­te ale gli­ce­mi­ei (za­hă­rul din sânge) du­pă uti­li­za­rea aces­tui su­pli­ment.

Zuc­ca­ri­nTm de la New Nor­dic es­te su­pli­men­tul din frun­ze de dud nu­mă­rul unu la vânzări în lu­me. Doar ia un com­pri­mat înain­te de fi­e­ca­re ma­să. Fă ce­va bun pen­tru za­hă­rul din sânge și sim­te cu­rând di­fe­ren­ţa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.