CO­LES­TE­RO­LUL ȘI TRIGLICERI­DELE CRESC DIN CAU­ZA CON­SU­MU­LUI DE GRĂ­SI­MI DE ORI­GI­NE ANI­MA­LĂ?

Sanatatea de Azi - - MITUL LUNII -

În mo­men­tul în ca­re or­ga­nis­mul pri­mește ener­gie în ex­ces, fie că es­te vor­ba de gră­si­mi sau de za­ha­ruri, aces­ta va tran­sfor­ma nu­tri­en­ţii în ex­ces în aci­zi grași, ca­re mai de­par­te vor fi asam­bla­ţi în tri­gli­ce­ri­de, iar aces­tea vor fi de­po­zi­ta­te în ţe­su­tul adi­pos. Co­les­te­ro­lul es­te un tip mai spe­cial de li­pid, din ca­re or­ga­nis­mul pro­du­ce o se­rie de hor­moni și alte sub­stan­ţe me­ta­bo­lic ac­ti­ve, foar­te im­por­tan­te pen­tru bu­na func­ţi­o­na­re a cor­pu­lui nos­tru. De­re­gla­rea me­ta­bo­lis­mu­lui co­les­te­ro­lu­lui se poa­te pro­du­ce pe de-o par­te prin ex­ce­sul ali­men­tar, in­di­fe­rent da­că e vor­ba de gră­si­mi sau za­ha­ruri, dar și prin me­ca­nis­me in­ter­ne, ca­re au o com­po­nen­tă ge­ne­ti­că. Așa­dar, nu pu­tem da vi­na ex­clu­siv pe ali­men­ta­ţie, însă es­te cu­nos­cut fap­tul că o di­e­tă ne­să­nă­toa­să pre­dis­pu­ne la de­ze­chi­li­brul me­ta­bo­lis­mu­lui co­les­te­ro­lu­lui.

Dr. Șer­ban Da­mian, nu­tri­ţi­o­nist, Cen­trul de nu­tri­ţie Su­per­fit, www.su­per­fit.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.