Fru­mu­se­ţe

Se­zo­nul es­ti­val s-ar pu­tea do­ve­di o pe­ri­oa­dă di­fi­ci­lă pen­tru pi­e­lea ta. Dar tot va­ra îţi pu­ne la dis­po­zi­ţie și re­me­di­i­le cu ca­re să-i con­tra­ca­re­zi efec­te­le ne­ga­ti­ve.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

cu flori

Flo­ri­le ve­rii, cu îmbi­e­toa­re mi­res­me și nuan­ţe sub­ti­le, pe lângă efec­tul mi­ra­cu­los asu­pra stă­rii ta­le de spi­rit, te pot aju­ta și să te sim­ţi, și să ară­ţi mai bi­ne. Ai de un­de ale­ge, în func­ţie de efec­tul do­rit.

ALBĂSTRELE pen­tru ochi fru­moși

Sunt ace­le flori mi­cu­ţe, al­bas­tre, ca­re-ţi atrag ime­diat pri­vi­rea când îţi ies în ca­le de te afli prin apro­pi­e­rea vreu­nui lan de ce­re­a­le. Nu ezi­ta să le cu­le­gi sau să le cum­peri de la pla­far, ga­ta cu­le­se și pre­pa­ra­te. Ţi-ar pu­tea fi de ma­re fo­los în cal­ma­rea iri­ta­ţi­i­lor ocu­la­re, când ochii ţi s-au înroșit din cau­za su­pra­so­li­ci­tă­rii în fa­ţa ecra­nu­lui cal­cu­la­to­ru­lui, în caz de con­junc­ti­vi­tă, ble­fa­ri­tă sau alte ne­plă­ceri.

→ Se prepară o in­fu­zie din­tr-o lin­gu­ri­ţă cu flori pes­te ca­re se toar­nă o ca­nă cu apă clo­co­ti­tă și se la­să la in­fu­zat un sfert de oră. Cât timp li­chi­dul e căl­duţ, se înmoaie în el două dis­curi de de­ma­chiat și se apli­că pen­tru 15 mi­nu­te pe ple­oa­pe, di­mi­nea­ţa și se­a­ra. Pen­tru a se ob­ţi­ne efec­tul scon­tat, pro­ce­du­ra tre­bu­ie re­pe­ta­tă timp de două luni. Me­ri­tă: sen­za­ţia de ochi iri­ta­ţi

dis­pa­re, la fel și pun­gi­le de sub ochi și ce­ar­că­ne­le, iar ri­du­ri­le se ate­nue­a­ză vi­zi­bil.

TRAN­DA­FI­RUL, un to­nic ex­ce­lent

Fru­moșii tran­da­firi pot avea efec­te ui­mi­toa­re asu­pra pi­e­lii. Pe­ta­le­le sunt ce­le ca­re con­ţin ulei­uri in­tens hi­dra­tan­te, cu efect to­nic pen­tru pi­e­lea us­ca­tă, des­hi­dra­ta­tă, lip­si­tă de stră­lu­ci­re.

Mas­că pen­tru ten. Ai ne­voie de pe­ta­le­le de la doi tran­da­firi de grădină, 2 lin­guri de apă și 2 lin­guri de mi­e­re. Fi­er­be ju­mă­ta­te din pe­ta­le­le de tran­da­fir în apă timp de 15 mi­nu­te, du­pă ca­re stre­coa­ră apa de tran­da­fir ob­ţi­nu­tă. Du­pă ce se va fi ră­cit, ames­tec-o bi­ne cu mi­e­re și adau­gă și res­tul de pe­ta­le. Apli­că-le apoi pe fa­ţă (se vor li­pi pe da­tă da­to­ri­tă mi­e­rii), la­să-le să ac­ţi­o­ne­ze 15 mi­nu­te, du­pă ca­re înde­păr­te­a­ză-le cu apă căl­du­ţă. De două ori pe săp­tă­mână.

Le­ac împo­tri­va iri­ta­ţi­i­lor. În caz de ec­ze­me, pso­ria­zis, coșuri, ar­suri so­la­re, apli­că pe lo­cu­ri­le afec­ta­te un strat de pe­ta­le proas­pe­te de tran­da­fir, fi­xându-le apoi cu un plas­tu­re. Pro­ce­du­ra se re­pe­tă zil­nic, până la vin­de­ca­re.

Apă de tran­da­fir. Cum pe­ta­le­le de tran­da­fir au un pu­ter­nic efect to­ni­fiant, prepară-ţi apă de tran­da­fir, tur­nând o ju­mă­ta­te de li­tru de apă clo­co­ti­tă pes­te o mână de pe­ta­le. Spa­lă-te cu ea, du­pă ce se va fi ră­cit, pe fa­ţă, și di­mi­nea­ţa, și se­a­ra. Adau­gă apă de tran­da­fir, even­tual și câte­va pi­că­turi de ulei de tran­da­fir (are pro­pri­e­tă­ţi de­zin­fec­tan­te) în apa din ca­da de baie. Răsfaţă-te în ea timp de 20 de mi­nu­te - îţi va hi­dra­ta și ca­ti­fe­la pi­e­lea. SAL­VIA, pri­e­te­nă cu pi­e­lea O fo­lo­sești poa­te ade­sea pe post de con­di­ment sau în pre­pa­ra­rea in­fu­zi­ei cu efect te­ra­peu­tic. Întru­cât are pro­pri­e­tă­ţi cal­man­te, an­ti­bac­te­ri­e­ne și an­ti­fun­gi­ce, sal­via te va aju­ta și la înde­păr­ta­rea pro­ble­me­lor apă­ru­te la ni­ve­lul pi­e­li: ac­nee, ten gras, răni, ec­ze­me, iri­ta­ţii, ar­suri...

→ Clă­tește zil­nic pi­e­lea cu de­coct de sal­vie și apli­că pe zo­ne­le cu pro­ble­me ca­ta­plas­me din frun­ze­le și flo­ri­le de sal­vie proas­pe­te zdro­bi­te. De­coc­tul se prepară din­tr-un pumn de sal­vie ca­re se fi­er­be timp de 10 mi­nu­te într-un li­tru de apă.

IASOMIA, de le­ac în ac­nee

Par­fu­mat și dul­ce­ag, ce­ai­ul de ia­so­mie, băut zil­nic, te fe­rește de stres și-ţi menţine pi­e­lea fru­moa­să. În ce­ea ce pri­vește acest din ur­mă as­pect, atât ce­ai­ul, cât mai ales ulei­ul de ia­so­mie au efect de re­gla­re a pro­duc­ţi­ei de se­bum, apă­ră pi­e­lea de ac­ţi­u­nea ra­dia­ţi­i­lor ul­tra­vi­o­le­te, iar prin con­ţi­nu­tul ri­di­cat de an­ti­o­xi­dan­ţi, con­tri­bu­ie la men­ţi­ne­rea elas­ti­ci­tă­ţii pi­e­lii și păs­tre­a­ză ni­ve­lul op­tim de hi­dra­ta­re a te­nu­lui. Așa­dar, le poa­te fi de ma­re aju­tor ce­lor cu ten gras sau cu ten­din­ţă de îngrășa­re. Fi­ind și un bun ci­ca­tri­zant, ce­ai­ul de ia­so­mie con­tri­bu­ie și la es­tom­pa­rea ur­me­lor lă­sa­te pe fa­ţă de ac­nee sau iri­ta­ţii. În acest scop, pur și sim­plu se fac zil­nic spă­lă­turi cu ce­ai de ia­so­mie.

Pre­mi­e­ră în Ro­mânia: tra­ta­men­tul cu Pro­lo­zo­ne

O com­bi­na­ţie între ozon, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le, tra­ta­men­tul cu Pro­lo­zo­ne are, se pa­re, o mul­ti­tu­di­ne de be­ne­fi­cii. „Com­pa­ra­tiv cu ozo­no­te­ra­pia, ca­re are un efect tem­po­rar, Pro­lo­zo­nul are efect per­ma­nent de vin­de­ca­re. Afec­ţi­u­ni­le ca­re pot fi tra­ta­te cu Pro­lo­zo­ne sunt: bo­li­le cro­ni­ce de cer­vi­ca­lă, lom­ba­re (du­ri­le de spa­te), ar­tri­ta de la ni­ve­lul șol­du­ri­lor și ge­nun­chi­lor, her­ni­i­le de disc, sin­dro­mul de tu­nel car­pian, scia­ti­ca, plat­fu­sul, in­fec­ţii ale si­nu­su­ri­lor, in­fec­ţii den­ta­re, du­reri post-ope­ra­to­rii, frac­turi, ci­ca­trici, ori­ce le­zi­u­ne cau­za­tă de sport, du­reri pel­vi­e­ne la fe­mei, rup­turi de me­nisc, glez­nă, du­reri de umeri, ten­di­ni­tă. Injec­ţi­i­le pot fi fă­cu­te de la 1 la ma­xi­mum 5, în func­ţie de diag­nos­ti­cul pa­ci­en­tu­lui“, ex­pli­că dr. Cor­nel Bro­tac, me­dic spe­cia­list re­cu­pe­ra­re, me­di­ci­nă fi­zi­că și bal­ne­o­lo­gie, Cen­trul Bro­tac Me­di­cal Exclu­si­ve.

Când ur­me­a­ză să fie fo­lo­si­te în scop cos­me­tic, flo­ri­le se cu­leg di­mi­nea­ţa de­vre­me sau du­pă apu­sul soa­re­lui și se spa­lă bi­ne înain­te de a pre­pa­ra din ele re­me­di­i­le vin­de­că­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.