No­u­tă­ţi

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Mo­men­te­le de reîmpros­pă­ta­re la duș ener­gi­ze­a­ză cor­pul și lim­pe­zesc min­tea, iar ge­lu­ri­le de duș STR8 Per­for­man­ce cu­ră­ţă de­li­cat pi­e­lea și o învă­lu­ie într-un par­fum dis­cret, re­vi­go­rant. Inspi­ra­te de băr­ba­tul me­reu în mișca­re, ca­re are ne­voie să fie fresh ori­când, for­mu­le­le spe­cia­le 3 in 1 De­tox Po­wer, Hy­dra Boost, Ener­gy Rush și Icy Cool pot fi fo­lo­si­te si­mul­tan pen­tru corp, fa­ţă și păr.

Preţ: 12,99 lei Se­rul Anew Vi­ta­min C de la Avon pen­tru lu­mi­no­zi­ta­tea te­nu­lui cu 10% Vi­ta­mi­na C te aju­tă să ai un ten mai ne­ted, re­vi­go­rat și lu­mi­nos, cu o tex­tu­ră îmbu­nă­tă­ţi­tă chiar du­pă pri­ma fo­lo­si­re. Este ide­al pen­tru ori­ce tip de ten și se poa­te fo­lo­si di­mi­nea­ţa și se­a­ra înain­te de cre­ma obișnu­i­tă. Fi­e­ca­re sti­clu­ţă con­ţi­ne Vi­ta­mi­na C din 30 de por­to­ca­le! Preţ: 59 lei Mel­ki­or a cre­at o co­lec­ţie fa­bu­loa­să de pig­men­ţi stră­lu­ci­tori per­fec­ţi pen­tru un ma­chiaj cu ca­re si­gur nu vei tre­ce ne­ob­ser­va­tă: pig­men­ţii Spar­kles Mel­ki­or. Ei pot fi fo­lo­si­ţi pen­tru a da lu­mi­no­zi­ta­te ar­ca­dei su­pe­ri­oa­re a ochi­u­lui sau col­ţu­lui in­tern al ochi­u­lui. Preţ: 29,90 lei No­ua co­lec­ţie de îngri­ji­re Wel­la Pro­fes­si­o­nals INVIGO SUN ofe­ră pro­tec­ţie so­la­ră com­ple­tă, gra­ţie noii for­mu­le SUN-BLEND cu vi­ta­mi­ne­le B5 și E.

Preţ: 49 lei șam­pon, 56 lei bal­sam,

61 lei spray Noi­le ge­luri de duș NIVEA CLAY Fresh

sunt îmbo­gă­ţi­te cu ar­gi­lă kao­lin și in­gre­di­en­te inspi­ra­te din na­tu­ră. Le gă­sești în trei com­bi­na­ţii de par­fum di­fe­ri­te: ghim­bir și bu­su­i­oc, hi­bis­cus și sal­vie sau la­van­dă și aga­ve ce împros­pă­te­a­ză pi­e­lea, lă­sând-o fi­nă și ca­ti­fe­la­tă.

Preţ: 10,99 lei

Ga­ta cu pe­te­le ines­te­ti­ce ră­ma­se du­pă vop­si­re și cu me­to­de­le iri­tan­te ca­re să le ște­ar­gă. STAIN REMOVER de la Lon­da Pro­fes­si­o­nal este o so­lu­ţie ide­a­lă pen­tru înde­păr­ta­rea de­li­ca­tă a pe­te­lor de vop­sea, ca­re nu iri­tă pi­e­lea. Are un par­fum plă­cut și ac­ţi­o­nea­ză in­stan­ta­neu. Preţ: 38 lei No­ua vop­sea per­ma­nen­tă My Co­lor Eli­xir de la Api­vi­ta este un eli­xir pre­ţi­os, ce com­bi­nă pu­te­rea a trei ulei­uri și a aci­du­lui hia­lu­ro­nic, pen­tru a si­gi­la cu­loa­rea în struc­tu­ra pă­ru­lui. Ofe­ră stră­lu­ci­re și lu­mi­no­zi­ta­te, o cu­loa­re vi­bran­tă de lun­gă du­ra­tă și o aco­pe­ri­re to­ta­lă a fi­re­lor al­be, pro­te­jând în ace­lași timp pă­rul și scal­pul. Nu con­ţi­ne amo­niac. Preţ: 68 lei No­ua mas­ca­ra

Won­der’Lu­xe Vo­lu­me de la Rim­mel, într-un am­ba­laj ele­gant, ne pro­mi­te ge­ne vo­lu­mi­noa­se și ca­ti­fe­la­te, de la ră­dă­ci­nă până la vârf, da­to­ri­tă for­mu­lei in­fu­za­te cu pa­tru ulei­uri hră­ni­toa­re.

Preţ: 35,58 lei Ge­lul el­mi­plant Bi­oac­ti­ve Caf­fei­ne din ga­ma Bo­dySha­pe are o tex­tu­ră ușoa­ră, ca­re se ab­soar­be in­stan­ta­neu, lă­sând o sen­za­ţie ră­co­ri­toa­re plă­cu­tă pe pi­e­le și un mi­ros de­li­cat. For­mu­la sa ino­va­toa­re ac­ţi­o­nea­ză di­rect asu­pra zo­ne­lor cu de­pu­neri de gră­si­me, re­de­fi­nind con­tu­rul cor­pu­lui.

Preţ: 23,45 lei Klin­ten­siv Cos­me­tics este un brand au­ten­tic ro­mânesc, ca­re ino­ve­a­ză, cre­e­a­ză și pro­du­ce cos­me­ti­ce de cea mai bu­nă ca­li­ta­te pen­tru cu­ră­ţa­rea și îngri­ji­rea pi­e­lii și a pă­ru­lui.

Preţ: 8,20 lei, să­pun li­chid ho­ney

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.