Postul intermiten­t, no­ua mo­dă în di­e­tă

Pe scurt, să ţii post intermiten­t înse­am­nă să alter­ne­zi pe­ri­oa­de­le în ca­re mă­nânci nor­mal cu ce­le în ca­re nu mă­nânci de­loc, ci doar bei apă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ja­po­ne­zul Yos­hi­nori Ohsu­mi a câști­gat în anul 2016 pre­mi­ul No­bel pen­tru des­co­pe­ri­ri­le fă­cu­te în pri­vin­ţa me­ca­nis­me­lor au­to­fa­gi­ei. Cu­vântul pro­vi­ne din lim­ba gre­a­că („au­to“– sin­gur și „fa­gein“– a mânca) și des­crie mo­dul în ca­re ce­lu­le­le cor­pu­lui nos­tru își dis­trug și își re­ci­cle­a­ză pro­pri­ul con­ţi­nut. Alt­fel spus, se au­to­re­pa­ră. Ei bi­ne, exact asta se întâmplă da­că fa­cem sport în mod re­gu­lat sau când ţi­nem post și ne înfo­me­tăm: obli­găm ce­lu­le­le or­ga­nis­mu­lui să se re­ge­ne­re­ze.

De ce să ţi­nem post intermiten­t

Mul­te sunt pă­re­ri­le con­form că­ro­ra în zi­ua de azi oa­me­nii mă­nâncă mult mai mult de­cât au ne­voie și mai mult de­cât este pro­gra­mat cor­pul uman să asi­mi­le­ze, din mo­ment ce stră­moșii noștri nu ave­au la dis­po­zi­ţie su­fi­ci­en­tă hra­nă încât să mă­nânce des. Me­se­le frec­ven­te și con­sis­ten­te, ron­ţăi­tul, mânca­tul pe sis­tem ner­vos ne încar­că su­pli­men­tar sis­te­mul di­ges­tiv, ne îngrașă și ne îmbol­nă­vesc. Se spu­ne că ar tre­bui să mă­nânci într-un in­ter­val de ma­xi­mum 12 ore con­se­cu­tiv, adi­că, da­că iei pri­ma ma­să la 8 di­mi­nea­ţa, ul­ti­ma nu tre­bu­ie să fie mai târziu de­cât 8 se­a­ra. Iar da­că pau­za este mai ma­re, și mai bi­ne, pen­tru că, în pe­ri­oa­de­le de re­paus ali­men­tar se ac­ti­ve­a­ză anu­mi­te me­ca­nis­me de re­pa­ra­re, de reînnoi­re ce­lu­la­ră. Ast­fel, postul intermiten­t te aju­tă nu doar să slă­bești, ci și să înti­ne­rești sau să pre­vii

anu­mi­te bo­li, pre­cum dia­be­tul sau can­ce­rul.

Ce ai de fă­cut con­cret

Ide­ea pos­tu­lui intermiten­t este să-ţi obișnu­i­ești cor­pul (și min­tea) cu lip­sa to­ta­lă a hra­nei pen­tru pe­ri­oa­de (cât mai) lun­gi de timp. El se poa­te ţi­ne în mul­te mo­duri, dar ce­le mai fo­lo­si­te sunt două. VA­RIAN­TA 1 - 5:2 (ZI­LE) Mă­nânci nor­mal 5 zi­le pe săp­tă­mână, iar 2 zi­le (ne­con­se­cu­ti­ve) mă­nânci doar 500 de ca­lo­rii, adi­că două me­se foar­te mici (de exem­plu, o sa­la­tă de fruc­te di­mi­nea­ţa și o su­pă se­a­ra sau un iaurt di­mi­nea­ţa și o fe­lie de pi­ept de pui cu sa­la­tă se­a­ra). Prac­tic, doar 2 zi­le din 7 ai gri­ja pos­tu­lui! VA­RIAN­TA 2 - 16:8 (ORE) Mă­nânci nor­mal 8 ore pe zi, dar în ce­le­lal­te 16 ore con­su­mi doar apă. Este me­to­da con­si­de­ra­tă de mul­ţi cel mai sim­plu de pus în prac­ti­că – pur și sim­plu, te ab­ţii de la mânca­re de la ci­nă (ora 19.00, să spu­nem) până a do­ua zi (la ora 11.00 sau când se împli­nesc 16 ore de la ul­ti­ma ma­să).

Va­ria­ţii in­fi­ni­te

Unii aleg să ai­bă doar două me­se fi­xe în 24 de ore, de exem­plu, la 12.00 și la 18.00, sau doar o sin­gu­ră ma­să în fi­e­ca­re zi, pen­tru a lă­sa sis­te­mu­lui di­ges­tiv cât mai mult re­paus și a ob­ţi­ne re­zul­ta­te mai ra­pid. Cei mai mul­ţi din­tre adep­ţii pos­tu­lui intermiten­t de­cla­ră că s-au obișnu­it cu no­ul pro­gram de ma­să și cu sen­za­ţia de foa­me în 2-3 zi­le, chiar da­că au mai căl­cat strâmb pe par­curs. Prin­tre be­ne­fi­cii:

→ Te aju­tă să slă­bești;

→ Pre­vi­ne ris­cul de dia­bet;

→ Eli­mi­nă re­zi­duu­ri­le acu­mu­la­te în or­ga­nism;

→ Înti­ne­rește ce­lu­le­le.

Per­soa­ne­le ca­re au anu­mi­te afec­ţi­uni cro­ni­ce sau ur­me­a­ză tra­ta­men­te tre­bu­ie să ce­a­ră sfatul specialist­ului înain­te să încer­ce postul intermiten­t.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.