Pa­ra­zi­ţii in­tes­ti­na­li nu apar doar la co­pii!

Nu e sim­plu să îţi ima­gi­ne­zi că o cre­a­tu­ră dez­gus­tă­toa­re își fa­ce de cap în or­ga­nis­mul tău. Une­ori, pre­zen­ţa ei nu ră­mâne un mis­ter, ci cre­e­a­ză ade­vă­ra­te pro­ble­me de să­nă­ta­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu to­ţii ne mai amin­tim din co­pi­lă­rie sau ne-am întâlnit din pos­tu­ra de pă­rin­te cu si­tua­ţi­i­le în ca­re tre­bu­ie să tre­cem prin tes­tări pa­ra­zi­to­lo­gi­ce. Co­pi­ii sunt ce­le mai frec­ven­te vic­ti­me ale mu­sa­fi­ri­lor in­tes­ti­na­li ne­do­ri­ţi, însă nici adul­ţii nu sunt gaz­de mai pu­ţin pri­e­te­noa­se pen­tru ast­fel de cre­a­turi. Toa­tă lu­mea, de la mic la ma­re, poa­te su­feri o in­fes­ta­re ca­re să îi dea via­ţa pes­te cap cel pu­ţin pen­tru o pe­ri­oa­dă.

Ci­ne tul­bu­ră li­niștea or­ga­nis­mu­lui

E drept, în ul­ti­mii ani nu se mai vor­bește la fel de des des­pre in­fes­tă­ri­le cu pa­ra­zi­ţi, în ma­re mă­su­ră și pen­tru că tot mai mul­te gos­po­dă­rii au ac­ces la apă po­ta­bi­lă, iar igi­e­na se fa­ce cu mai mul­tă ri­gu­ro­zi­ta­te. Asta nu înse­am­nă că toa­tă lu­mea a scă­pat de risc. Sunt încă o mul­ţi­me de co­mu­ni­tă­ţi în Ro­mânia ca­re su­fe­ră la ca­pi­to­lul con­di­ţii de trai. În plus, pa­ra­zi­ţii in­tes­ti­na­li se tran­smit foar­te ușor în co­lec­ti­vi­tă­ţi­le de co­pii, iar de la mi­cu­ţi mi­gre­a­ză ra­pid la adul­ţii din fa­mi­lie. Ce­le mai co­mu­ne ti­puri de mu­sa­firi ne­do­ri­ţi sunt:

❖ hel­min­ţii – vi­er­mi ca­re pot fi, la rândul lor, de mai mul­te fe­luri: ro­tun­zi (oxi­uri, lim­brici, vi­er­mi cârlig, Tri­chi­nel­la spi­ra­lis ori vi­er­me­le brici), pla­ţi (di­ver­se ti­puri de te­nie sau Dip­hyl­lo­bo­tri­um la­tum)

❖ pro­to­zoa­re­le, ca­re sunt or­ga­nis­me uni­ce­lu­la­re, de ti­pul Giar­dia lam­blia sau Cryp­tos­po­ri­di­um.

Tran­smi­te­rea se fa­ce cu ușu­rin­ţă

De ce­le mai mul­te ori, pa­ra­zi­ţii in­tes­ti­na­li ajung în or­ga­nism fie prin con­tac­tul cu fe­ca­le con­ta­mi­na­te, fie prin con­su­mul de car­ne in­fes­ta­tă ori a unei ape ca­re nu este po­ta­bi­lă. Cei mai co­muni vi­er­mișori sunt oxi­u­rii, ca­re se tran­smit cu ușu­rin­ţă prin­tre cei mici. De alt­fel, omul este sin­gu­ra gaz­dă pen­tru acest pa­ra­zit ca­re trăi­ește în intes­ti­nul sub­ţi­re. Fe­me­la tra­ver­se­a­ză, însă, tu­bul di­ges­tiv și anu­sul pen­tru a-și de­pu­ne ouă­le în zo­na pe­ri­neu­lui. De ace­ea și con­ta­mi­na­rea se fa­ce ra­pid, pen­tru că gaz­da se poa­te scăr­pi­na, ouă­le ajung ast­fel pe mâini și, fă­ră a se spă­la, atin­ge obi­ec­te la ca­re au ac­ces și alţii. În ca­zul lim­bri­ci­lor, lu­cru­ri­le stau pu­ţin di­fe­rit. Aceștia sunt foar­te lon­ge­vi­vi, ajun­gând să trăias­că și doi ani în intes­ti­nul sub­ţi­re, însă ei nu se re­pro­duc în cor­pul gaz­dei.

Simp­to­me­le pot să lip­se­as­că

Pre­zen­ţa în or­ga­nism a pa­ra­zi­ţi­lor in­tes­ti­na­li nu este întot­de­au­na ușor de de­mon­strat. În pri­mul rând, unii pa­ci­en­ţi nu pre­zin­tă simp­to­me ori le pun pe se­a­ma altor pro­ble­me me­di­ca­le. Mai ales

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.