In­gre­di­en­te

Mul­ţi cred că fizioterap­ia e doar pen­tru du­reri mus­cu­la­re sau articulare ori pen­tru spor­ti­vi ca­re au ne­voie de re­cu­pe­ra­re du­pă con­cur­suri și an­tre­na­men­te. În re­a­li­ta­te, pro­ce­du­ri­le fi­zi­o­te­ra­peu­ti­ce au o arie mult mai ma­re de apli­ca­bi­li­ta­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

pen­tru sa­la­ta per­fec­tă

Înţe­le­gem prin fi­zi­o­te­ra­pie ace­le pro­ce­duri terapeutic­e prin ca­re se re­cur­ge la ac­ţi­u­nea di­ve­rși­lor fac­tori fi­zici na­tu­ra­li (nă­mol, apă, aer, lu­mi­nă, soa­re, ape mi­ne­ra­le, apă de ma­re), sin­te­tici (cu­rent elec­tric, la­ser, ul­tra­su­ne­te) și la exer­ci­ţii fi­zi­ce di­ver­se, in­clu­siv ki­ne­to­te­ra­pie, cu sco­pul de a de­ter­mi­na or­ga­nis­mul să răs­pun­dă prin re­ac­ţii de adap­ta­re, alt­fel spus să re­vi­nă la sta­rea con­si­de­ra­tă nor­ma­lă pen­tru bu­na lui func­ţi­o­na­re.

CÂND ESTE RE­CO­MAN­DA­TĂ

Se poa­te re­cur­ge la fi­zi­o­te­ra­pie ori­când se do­rește o cât mai grab­ni­că vin­de­ca­re și re­cu­pe­ra­re a or­ga­nis­mu­lui, în ca­zul unui șir întreg de bo­li și trau­ma­tis­me. Când afec­ţi­u­nea e cro­ni­că, fizioterap­ia aju­tă să te men­ţii în for­mă și să pre­vii com­pli­ca­ţi­i­le aces­teia. E ne­voie de fi­zi­o­te­ra­pie și când me­di­ca­men­te­le și in­ter­ven­ţi­i­le chi­rur­gi­ca­le n-au con­dus la re­zul­ta­tul scon­tat sau nu au fost su­fi­ci­en­te. Inter­ven­ţia fi­zi­o­te­ra­peu­ţi­lor con­tri­bu­ie la re­du­ce­rea du­re­ri­lor, la îmbu­nă­tă­ţi­rea sau re­câști­ga­rea mo­bi­li­tă­ţii și nu nu­mai.

CUI ÎI ESTE CON­TRAIN­DI­CA­TĂ

În ge­ne­ral, nu se re­co­man­dă pro­ce­du­ri­le de fi­zi­o­te­ra­pie în caz de afec­ţi­uni on­co­lo­gi­ce, bo­li de sânge, fe­bră, când du­re­ri­le sunt foar­te pu­ter­ni­ce sau sunt pre­zen­te he­mo­ra­gii.

CE­LE MAI UTI­LI­ZA­TE PRO­CE­DURI

Ori­ca­re din­tre pro­ce­du­ri­le fi­zi­o­te­ra­pie se efec­tue­a­ză doar la re­co­man­da­rea me­di­cu­lui spe­cia­list, în func­ţie de simp­to­me, diag­nos­tic și de sta­rea ge­ne­ra­lă de să­nă­ta­te. Mul­te din­tre aces­te pro­ce­duri sunt gra­tu­i­te cu bi­let de tri­mi­te­re de la me­di­cul de fa­mi­lie sau de la spe­cia­list. Ia­tă în ce poa­te con­sta tra­ta­men­tul:

✹ te­ra­pia ma­nua­lă (ma­sa­jul, mo­bi­li­za­rea unor ar­ti­cu­la­ţii/ţe­su­turi), pen­tru re­du­ce­rea ri­gi­di­tă­ţii și a ten­si­u­nii mus­cu­la­re/articulare;

✹ gim­nas­ti­ca me­di­ca­lă (exer­ci­ţii de întin­de­re, izo­me­trie și nu nu­mai) pen­tru crește­rea mo­bi­li­tă­ţii, trac­ţi­uni con­tro­la­te, bi­ne­fă­că­toa­re mai ales în caz ce her­nie de disc;

✹ sti­mu­la­rea elec­tri­că, in­di­ca­tă mai ales pen­tru re­cu­pe­ra­rea for­ţei mus­cu­la­re;

✹ te­ra­pia cu la­ser, in­di­ca­tă în ca­zul unor le­zi­uni mus­cu­la­re;

✹ te­ra­pia cu ul­tra­su­ne­te, re­co­man­da­tă în ca­zul unor le­zi­uni ale ţe­su­tu­lui con­junc­tiv;

✹ te­ra­pia re­ce, bi­ne­fă­că­toa­re mai ales în ca­zul in­fla­ma­ţi­i­lor;

✹ hi­dro­te­ra­pia, ter­mo­te­ra­pia, fo­to­te­ra­pia, elec­tro­te­ra­pia fac și ele par­te tot din sfe­ra lar­gă a fi­zi­o­te­ra­pi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.