INGRID MUTTER are or­to­pe­dia în CV și MUNTELE LA PICIOARE

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

S-a năs­cut și lo­cu­i­ește la Brașov, un­de a și prins gus­tul aler­gă­rii, du­pă ce mai prac­ti­ca­se sport în cla­se­le pri­ma­re (te­nis, apoi ka­ra­te), însă fă­ră să se fi îndră­gos­tit de aces­te dis­ci­pli­ne, așa cum s-a întâmplat

cu „fu­ga“pe mun­te. „Am înce­put să alerg în 2012, cu o pri­e­te­nă bu­nă. Pe lângă fap­tul că fă­ce­am mișca­re, po­ves­te­am de toa­te, era un mo­ment plă­cut al zilei. Ea era stre­sa­tă cu BAC-ul, eu mă pre­gă­te­am pen­tru ad­mi­te­rea la Me­di­ci­nă, așa că ne prin­dea bi­ne amându­ro­ra. Am cău­tat să îmi um­plu tim­pul li­ber, să mă re­cre­ez du­pă ce ter­mi­nam de învă­ţat. Vre­me de un an nu am par­ti­ci­pat la ni­cio com­pe­ti­ţie, aler­gam de plă­ce­re, pen­tru sta­rea de bi­ne pe ca­re mi-o dă­dea aler­ga­tul. Mi-a plă­cut atât de mult, încât am con­ti­nuat cu acest obi­cei și du­pă ce am in­trat la Me­di­ci­nă la Cluj. Cred că m-a aju­tat fap­tul că de la înce­put am aler­gat zil­nic, câte 6-7 zi­le pe sap­tă­mână, chiar da­că dis­tan­ţe­le nu erau foar­te lun­gi.“

Pri­mul con­curs, pri­ma pro­vo­ca­re

Ofi­cial, Ingrid Mutter a aler­gat pri­ma oa­ră la cur­sa po­pu­la­ră din ca­drul Ma­ra­to­nu­lui din Cluj, 6 km pen­tru ca­re s-a pre­gă­tit se­ri­os, aju­ta­tă doar cu câte­va sfa­turi de pro­fe­soa­ra de sport de la fa­cul­ta­te. „Se pre­su­pu­nea ca voi mer­ge doar de dis­trac­ţie, ca să pe­trec o du­mi­ni­că în ca­drul unui eveni­ment de aler­ga­re, dar mun­ca a dat și pri­mul re­zul­tat (neaștep­tat, ce-i drept) adi­că, pri­mul meu loc 1 la un con­curs. Nici nu îmi venea să cred la fi­nal că am ter­mi­nat pri­ma, eram și pu­ţin ră­ci­tă, am și pornit cu vreo 300 de me­tri în ur­ma spor­ti­vi­lor din pri­ma li­nie. Sco­pul meu era să întrec cât mai mul­te fe­te, nici prin cap nu îmi tre­cea că le voi între­ce pe toa­te. Atunci s-a aprins o scânteie, mi-am do­rit să par­ti­cip la cât mai mul­te con­cur­suri de aler­ga­re.“

Ni­cio zi fă­ră an­tre­na­ment!

Chiar da­că atle­ţii pro­fe­si­o­niști își pot or­ga­ni­za pro­gra­mul zil­nic în ju­rul an­tre­na­men­te­lor, iar Ingrid se an­tre­nea­ză doar du­pă cum îi permite pro­gra­mul de tânăr me­dic or­to­ped, asta n-a împi­e­di­cat-o să se cla­se­ze în top. O aju­tă pa­si­u­nea și ta­len­tul, dar și voin­ţa de ne­clin­tit. „Mă an­tre­nez zil­nic, de obi­cei du­pă ser­vi­ciu, une­ori și înain­te. Fac un sin­gur an­tre­na­ment pe zi, nu aș avea cum să fac fa­ţă la două an­tre­na­men­te. Cred că este foar­te im­por­tan­tă pla­ni­fi­ca

rea tim­pu­lui li­ber, iar eu am pus me­reu pe pri­mul plan lu­cru­ri­le ca­re mi-au plă­cut.“No­roc că a ,întâlnit oa­me­nii cei mai po­tri­vi­ţi, ca­re au sus­ţi­nut-o: „Du­pă ce l-am cu­nos­cut pe Gyor­gy Sza­bol­cs, am înce­put să îi tot cer sfa­turi în le­gă­tu­ră cu an­tre­na­men­te­le, apoi pe­tre­când tot mai mult timp împreu­nă și de­venind pri­e­te­nul meu, pot spu­ne că m-am ales cu an­tre­nor per­so­nal. El este cel ca­re mă mo­ti­ve­a­ză zi de zi să de­vin tot mai bu­nă.“

Pla­nuri mari, voin­ţă pe mă­su­ră

Pe lângă cur­se­le lo­ca­le pe ca­re le câști­gă fă­ră bă­tăi de cap, ce­le mai im­por­tan­te ti­tluri pen­tru Ingrid sunt Lo­cul 1 la Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an de Sky­run­ning în 2017 și ce­le

două me­da­lii de bronz ob­ţi­nu­te cu echi­pa Ro­mâni­ei la Cam­pi­o­na­te­le Mon­dia­le de Aler­ga­re Mon­ta­nă de Lun­gă Dis­tan­ţă din 2017 și 2018. „Pen­tru mi­ne, aler­ga­rea este un mod de viaţă, un drog, aș pu­tea spu­ne. Da, să alerg la acest ni­vel pre­su­pu­ne sa­cri­fi­cii și efort, dar mă mo­ti­ve­a­ză mult re­zul­ta­te­le, do­rin­ţa de a de­ve­ni cea mai bu­nă ver­si­u­ne a mea, dar și fap­tul că per­for­man­ţa se poa­te fa­ce până la o anu­mi­tă vârstă și nu aș vrea să mă întreb «ce-ar fi fost da­că...». Știu că anii aceștia nu se mai întorc și că, da­că vre­au re­zul­ta­te, acum e mo­men­tul...“

„Pro­ba­bil că mă avan­ta­je­a­ză con­sti­tu­ţia, poa­te că aler­ga­rea este spor­tul ca­re mi se po­tri­vește cel mai bi­ne, însă este și foar­te mul­tă mun­că în spa­te...“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.