Ayur­ve­da, ști­in­ţa vi­e­ţii

Te-ai gândit vre­o­da­tă că ale­ge­ri­le pe ca­re le faci în fi­e­ca­re zi îţi cresc re­zis­ten­ţa la îmbol­nă­viri sau dim­po­tri­vă, ţi-o scad? Po­tri­vit ayur­ve­da, chiar așa se întâmplă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ayur­ve­da, ști­in­ţă an­ti­că in­dia­nă, con­si­de­ra­tă cea mai ve­che te­ra­pie, a că­rei de­nu­mi­re de pro­veni­en­ţă san­scri­tă se tra­du­ce prin „învă­ţă­tu­ra vi­e­ţii“, vor­bește des­pre vindecarea tru­pu­lui, su­fle­tu­lui și spi­ri­tu­lui. Po­tri­vit ayur­ve­da, sta­rea de bi­ne nu poa­te exis­ta în afa­ra unui echi­li­bru între trup, su­flet, spi­rit și res­tul Uni­ver­su­lui. Cu alte cu­vin­te, se poa­te con­si­de­ra să­nă­tos și se poa­te bu­cu­ra de viaţă doar in­di­vi­dul ca­re trăi­ește în ar­mo­nie cu si­ne însuși și cu cei­lal­ţi. Pen­tru a atin­ge o ase­me­nea sta­re, exis­tă o mul­ti­tu­di­ne de ri­tua­luri ayur­ve­di­ce. Prin­tre aces­tea foar­te im­por­tan­te se con­si­de­ră a fi ce­le de di­mi­nea­ţă, dar nu nu­mai ele.

1 Tre­zește-te înain­te de ră­să­ri­tul Soa­re­lui!

E pri­mul pas pe ca­re îl po­ţi fa­ce în fi­e­ca­re zi pen­tru o viaţă sănătoasă. Asta înse­am­nă să te sco­li în ju­rul orei 6. Mo­men­tul cel mai pro­pi­ce pen­tru a te încăr­ca cu ener­gie vi­ta­lă este ime­diat du­pă ră­să­rit.

2 Spa­lă-te pe fa­ţă cu apă re­ce!

Pi­e­lea se re­ge­ne­re­a­ză în tim­pul som­nu­lui, așa că di­mi­nea­ţa ce­lu­le­le, ca și se­bu­mul în ex­ces, tre­bu­ie eli­mi­na­te. Adep­ţii ayur­ve­da con­si­de­ră că în acest scop cea mai po­tri­vi­tă este apa re­ce, cu ca­re ar tre­bui să-ţi stro­pești fa­ţa și ochii. Stro­pi­tul cu apă re­ce proas­pă­tă este li­niști­tor și înti­ne­ri­tor.

3 Cu­ră­ţă-ţi lim­ba și din­ţii!

În tim­pul som­nu­lui, or­ga­nis­mul înce­ar­că să se de­ba­ra­se­ze de anu­mi­te bac­te­rii, nu pu­ţi­ne din­tre aces­tea de­po­zi­tându-se pe lim­bă. Nu doar că nu are sens, dar e și dău­nă­tor să le rein­tro­duci în corp cu pri­ma îmbu­că­tu­ră de hra­nă. Pen­tru a nu se întâmpla ast­fel, înde­păr­te­a­ză cu aju­to­rul pe­ri­u­ţei de din­ţi de­po­zi­te­le al­be de pe lim­bă, du­pă ca­re clă­tește gu­ra și spa­lă-te pe din­ţi. Altă va­rian­tă este să pui o ju­mă­ta­te de lin­gu­ră de ulei de măs­li­ne pe lim­bă și să-l plim­bi prin gu­ră 5-10 mi­nu­te. „Mes­te­ca­rea“ulei­u­lui di­zol­vă to­xi­ne­le acu­mu­la­te pe du­ra­ta nop­ţii în ca­vi­ta­tea bu­ca­lă și întă­rește gin­gi­i­le. Ulei­ul tre­bu­ie apoi scu­i­pat, în ni­ci­un caz înghi­ţit.

4 Bea un pa­har cu apă cal­dă!

Tot de di­mi­nea­ţă, pe ne­mânca­te, bea un pa­har cu apă fiar­tă și ră­ci­tă - aju­tă la di­na­mi­za­rea „fo­cu­lui“di­ges­tiv, pre­gă­tin­du-ţi or­ga­nis­mul pen­tru asi­mi­la­rea hra­nei și eli­be­ra­rea cor­pu­lui de deșeu­ri­le ca­re îl împo­vă­re­a­ză. Po­tri­vit ayur­ve­da, di­ges­tia e foar­te im­por­tan­tă pen­tru să­nă­ta­te: când nu func­ţi­o­nea­ză cum tre­bu­ie, nu doar cor­pul, ci și min­tea vor avea de su­fe­rit.

5 Cu­ră­ţă-ţi nă­ri­le!

Intro­du cu o pi­pe­tă 2-3 pi­că­turi de ulei în fi­e­ca­re na­ră, ma­se­a­ză ușor na­sul, du­pă ca­re su­flă bi­ne. Po­ţi clă­ti apoi cu apă. Obișnu­i­ește-te să aplici acest ri­tual în fi­e­ca­re di­mi­nea­ţă, dar și se­a­ra, pen­tru a eli­mi­na im­pu­ri­tă­ţi­le. Vei evi­ta cu suc­ces ră­ce­li­le și afec­ţi­u­ni­le res­pi­ra­to­rii. Și nu doar atât, din punct de ve­de­re ayur­ve­dic, na­sul este poar­ta că­tre crei­er, mo­tiv pen­tru ca­re e ne­ce­sar să fie în per­ma­nen­ţă cu­rat.

6 Fă un duș!

Apa hi­dra­te­a­ză cor­pul și alun­gă obo­se­a­la mai ce­va de­cât ca­fe­aua. Obser­vă la ce tem­pe­ra­tu­ră a apei te sim­ţi mai bi­ne du­pă ce ai fă­cut baie sau duș: re­ce, că­lâie sau cal­dă și op­te­a­ză pen­tru ace­as­ta.

7 Me­di­te­a­ză sau roa­gă-te!

Me­di­ta­ţia și ru­gă­ci­u­nea sunt mo­da­li­tă­ţi ex­ce­len­te de des­chi­de­re a ca­na­le­lor ener­ge­ti­ce prin ca­re cir­cu­lă ener­gia sub­ti­lă, de un­de și sen­za­ţia de re­la­xa­re pro­fun­dă și pa­ce do­bândi­te prin cu­ră­ţa­rea și echi­li­bra­rea câmpu­ri­lor ener­ge­ti­ce ca­re au loc pe du­ra­ta unei ast­fel de prac­tici, drept ur­ma­re echi­li­bra­rea între­gu­lui or­ga­nism. Nu-ţi tre­bu­ie de­cât 5-10 mi­nu­te. O for­mă de me­di­ta­ţie sunt și exer­ci­ţi­i­le de res­pi­ra­ţie pro­fun­dă. Ori­ca­re din aces­te prac­tici atra­ge du­pă si­ne o bu­nă sta­re de să­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.