3 bi­ne­fa­ceri ale su­cu­lui de mor­co­vi

În ci­u­da pă­re­ri­lor con­tra, vi­ta­mi­ne­le și mi­ne­ra­le­le din su­cu­ri­le din le­gu­me sunt un iz­vor ne­pre­ţu­it de să­nă­ta­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu cât sunt mai co­lo­ra­te le­gu­me­le, cu atât mai pu­ter­nic efec­tul te­ra­peu­tic. Ră­dă­ci­na por­to­ca­lie de mor­cov înma­ga­zi­nea­ză can­ti­tă­ţi sem­ni­fi­ca­ti­ve de pro­vi­ta­mi­na A, dar și vi­ta­mi­na C și vi­ta­mi­ne din gru­pul B. Te aju­tă să ai o imu­ni­ta­te pu­ter­ni­că, o bu­nă ve­de­re, pi­e­le fru­moa­să...

1 IMU­NI­TA­TE PU­TER­NI­CĂ

O cu­ră cu suc de mor­co­vi e foar­te bi­ne-veni­tă când sis­te­mul imu­ni­tar este slă­bit, întru­cât crește numărul de an­ti­cor­pi și gră­bește vindecarea du­pă ori­ce boa­lă. Ce­lor cu imu­ni­ta­te scă­zu­tă sau ca­re su­fe­ră de ane­mie le este in­di­cat să ţi­nă o cu­ră cu suc de mor­co­vi timp de mi­ni­mum pa­tru săp­tă­mâni. → Bea 500 ml/pe zi, de pre­fe­rat di­mi­nea­ţa.

2 VE­DE­RE BU­NĂ

Su­cul de mor­co­vi con­ţi­ne lu­tei­nă, be­ta­ca­ro­ten și ze­a­xan­ti­nă, an­ti­o­xi­dan­ţi ca­re pro­te­je­a­ză să­nă­ta­tea ochi­lor, re­du­când mult ris­cul de ca­ta­rac­tă și de­ge­ne­res­cen­ţă ma­cu­la­ră și men­ţi­nând acu­i­ta­tea vi­zua­lă până la vârste înain­ta­te.

→ Se bea în fi­e­ca­re di­mi­nea­ţă, pe sto­ma­cul gol, un pa­har de suc de mor­cov.

3 PI­E­LE SĂNĂTOASĂ

Te su­pă­ră erup­ţi­i­le cu­ta­na­te sau poa­te pso­ria­zi­sul? Bea suc de mor­co­vi. Are ac­ţi­u­ne an­ti­in­fla­ma­toa­re, re­vi­ta­li­ze­a­ză și to­ni­fi­că pi­e­lea. Da­că te­nul tău su­fe­ră din cau­za acu­mu­lă­rii de to­xi­ne în or­ga­nism, su­cul de mor­co­vi te aju­tă să le eli­mini. Apoi, sub­stan­ţe­le nu­tri­ti­ve din su­cul de mor­co­vi au pro­pri­e­ta­tea de a re­du­ce fo­to­sen­si­bi­li­ta­tea, pro­te­jându-ţi așa­dar pi­e­lea de ac­ţi­u­nea no­ci­vă a ra­dia­ţi­i­lor so­la­re, in­clu­siv prin pre­veni­rea ri­du­ri­lor cau­za­te de aces­tea.

→ Înain­te cu o lu­nă de a te du­ce la pla­jă, bea zil­nic 1-2 pa­ha­re cu suc de mor­co­vi și pi­e­lea va că­pă­ta un bronz de in­vi­diat.

Pen­tru a be­ne­fi­cia din plin de in­gre­di­en­te­le ac­ti­ve din su­cul de mor­co­vi, adau­gă 2-3 pi­că­turi de ulei ve­ge­tal la 500 ml de suc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.