ÎN CE CONSTĂ TRA­TA­MEN­TUL ÎN CAZ DE IN­SU­FI­CI­EN­ŢĂ VENOA­SĂ ȘI CÂND E CA­ZUL SĂ SE RECURGĂ LA TRA­TA­MENT MEDICAMENT­OS SAU ALTE ME­TO­DE TERAPEUTIC­E?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

In­su­fi­ci­en­ţa venoa­să cro­ni­că este o afec­ţi­u­ne ca­re, în evo­lu­ţie, poa­te con­du­ce la afec­ta­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a ca­li­tă­ţii vi­e­ţii. Tra­ta­men­tul IVC de­pin­de de sta­di­ul aces­teia și are ca scop cal­ma­rea simp­to­me­lor exis­ten­te și pre­veni­rea apa­ri­ţi­ei noi­lor simp­to­me. Aces­ta por­nește de la me­to­de con­ser­va­toa­re, cum ar fi con­ten­ţia elas­ti­că, re­pre­zen­ta­tă prac­tic de ci­o­ra­pii elas­tici me­di­ci­na­li, ex­trem de uti­li atât în pre­ven­ţie, cât și în tra­ta­men­tul de fond al bo­lii, tra­ta­ment medicament­os re­pre­zen­tat de fle­bo­tro­fi­ce (De­tra­lex, Flu­xiv, Gin­koBi­lo­ba, Rus­co­ven), mer­gând până la tra­ta­ment chi­rur­gi­cal cla­sic fo­lo­sit în ca­zul bo­lii va­ri­coa­se. Ex­trem de răs­pândi­te sunt me­to­de­le de tra­ta­ment nein­va­ziv, res­pec­tiv scle­ro­te­ra­pia la­ser sau prin in­jec­ta­re de sub­stan­ţe scle­ro­zan­te la ni­ve­lul vene­lor re­ti­cu­la­re su­per­fi­cia­le, pre­cum și me­to­de­le de tra­ta­ment mi­nim-in­va­ziv, re­pre­zen­ta­te de abla­ţia vene­lor sa­fe­ne prin la­ser sau ra­di­o­frec­ven­ţă.

Dr. Car­men Po­pes­cu, me­dic pri­mar chi­rur­gie vas­cu­la­ră, Po­li­cli­ni­ca Sa­na­dor Vic­to­ri­ei www.sa­na­dor.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.