CUM SE POA­TE DEPISTA ȘI TRA­TA CO­RECT RA­NA PE COL, AST­FEL ÎNCÂT SĂ NU RECIDIVEZE?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

De­tec­ţia le­zi­u­ni­lor se poa­te fa­ce prin mai mul­te me­to­de, cea mai la înde­mână fi­ind tes­tul Pa­pa­ni­co­lau, însă în ţă­ri­le dez­vol­ta­te se aso­cia­ză și tes­ta­rea HPV con­co­mi­tent cu tes­tul Pa­pa­ni­co­lau. În ca­zul unui re­zul­tat ce su­ge­re­a­ză mo­di­fi­cări anor­ma­le ale ce­lu­le­lor co­lu­lui ute­rin, du­pă caz, se poa­te in­ves­ti­ga su­pli­men­tar prin col­pos­co­pie (exa­mi­na­rea co­lu­lui ute­rin cu aju­to­rul unui mi­cros­cop spe­cial), imu­no­his­to­chi­mie (de­ce­le­a­ză pre­zen­ţa anu­mi­tor pro­tei­ne ca­re su­ge­re­a­ză po­ten­ţia­lul ma­lign al le­zi­u­nii) sau bi­op­sie, ace­as­ta din ur­mă efec­tuându-se în scop diag­nos­tic sau cu­ra­tiv. Tra­ta­men­tul dis­pla­zi­i­lor se­ve­re ale co­lu­lui ute­rin este ex­clu­siv chi­rur­gi­cal. Dis­pla­zi­i­le ușoa­re se pot vin­de­ca spon­tan, da­to­ri­tă era­di­că­rii vi­ru­su­lui din or­ga­nism și se re­a­li­ze­a­ză de obi­cei într-un in­ter­val de timp ce va­ria­ză între 1-2 ani. În ace­as­tă pe­ri­oa­dă, sunt ne­ce­sa­re con­troa­le la me­di­cul gi­ne­co­log. Re­ci­di­va este po­si­bi­lă din cau­za rein­fec­tă­rii cu vi­ru­sul Pa­pi­lo­ma uman (HPV), iar câte­va me­to­de de pre­ven­ţie con­stau în: uti­li­za­rea pre­zer­va­ti­vu­lui la fi­e­ca­re con­tact se­xual, vac­ci­na­rea an­tiHPV, re­nun­ţa­rea la fu­mat.

Dr. Ro­xa­na Chi­ri­lă, me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că­gi­ne­co­lo­gie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.