CE TE DOA­RE?

Știm cu to­ţii ce înse­am­nă o durere și, din pă­ca­te, mul­ţi am sim­ţit „pe pi­e­lea noas­tră“di­ver­se­le ei for­me.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

De la ba­na­ne­le du­reri de cap sau ne­plă­cu­te­le du­reri de bur­tă, la su­fe­rin­ţa in­su­por­ta­bi­lă pro­vo­ca­tă de du­re­ri­le den­ta­re, ia­tă ca­re sunt ce­le mai frec­ven­te du­reri, ce le cau­ze­a­ză și cum se tra­te­a­ză.

DU­RERI DE CAP

Obo­se­a­lă, stres, încor­da­re mus­cu­la­ră, foa­me, o vi­ro­ză, fe­bră, une­le me­di­ca­men­te (va­so­di­la­ta­toa­re, an­ti­hi­per­ten­si­ve etc.), des­hi­dra­ta­re, hi­per­ten­si­u­ne, in­di­ges­tie, cri­ză bi­lia­ră, ex­ces de cafea, men­strua­ţie, si­nu­zi­tă, fum de ţi­ga­ră… Pe cât de mul­te cauze poa­te avea, pe atât de mul­te for­me poa­te îmbră­ca o ce­fa­lee, de la durere sur­dă, con­stan­tă și ca­re cre­e­a­ză sen­za­ţia de cap strâns într-un ban­daj, la sen­za­ţie de pre­si­u­ne în drep­tul tâmple­lor sau du­reri pul­sa­ti­le, in­ten­se, pre­zen­te pe o par­te a ca­pu­lui (mi­gre­nă).

→ De obi­cei, du­re­ri­le de cap sunt pa­sa­ge­re și trec de la si­ne sau du­pă ce înghi­ţim o pas­ti­lă (pa­ra­ce­ta­mol, as­pi­ri­nă, ibu­pro­fen). Înce­ar­că și ur­mă­to­rul truc da­ta vi­i­toa­re când te doa­re ca­pul: bea un pa­har ma­re cu apă și aște­ap­tă 30 de mi­nu­te. Da­că des­hi­dra­ta­rea a fost cau­za, du­re­rea va dis­pă­rea. NU UI­TA! Du­re­ri­le de cap re­pe­ta­te și pre­lun­gi­te ne­ce­si­tă pre­zen­ta­rea la me­dic.

DU­RERI ARTICULARE

Pot fi cau­za­te de schim­ba­rea vre­mii, su­pra­so­li­ci­ta­rea ar­ti­cu­la­ţi­ei, de exem­plu o mișca­re brus­că, o ră­su­ci­re sau un gest re­pe­tat frec­vent, si­tua­ţie în ca­re du­re­rea dis­pa­re du­pă câte­va zi­le de re­paus. Ade­se­ori, însă, cau­za e o boa­lă reu­ma­ti­că, ce poa­te du­ce la in­fla­ma­rea ar­ti­cu­la­ţi­ei sau la uzu­ra car­ti­la­je­lor. Reu­ma­tis­mul, boa­lă cu ca­re se con­frun­tă unu din pa­tru ro­mâni, se poa­te ma­ni­fes­ta la ori­ca­re ar­ti­cu­la­ţie: spa­te, ce­a­fă, umeri, ge­nun­chi, mâini, șol­duri.

→ Da­că du­re­rea este in­ten­să, me­di­cul va re­co­man­da an­ti­in­fla­ma­toa­re. De aju­tor pot fi și ki­ne­to­te­ra­pia sau re­me­di­i­le din plan­te (cre­ţușcă, sal­cie, cur­cu­ma), ca­ta­plas­me­le cu ar­gi­lă, var­ză, ar­dei iu­te.

DU­RERI DE SPA­TE

Aproa­pe că nu exis­tă om ca­re să nu fi su­fe­rit mă­car o da­tă în viaţă de du­reri de spa­te. Aces­tea se pot ma­ni­fes­ta ca durere ascu­ţi­tă sau sur­dă, ca un jun­ghi, pot ira­dia pe pi­ci­or, pot fi con­stan­te sau in­ter­mi­ten­te, se pot agra­va în une­le po­zi­ţii. Du­re­ri­le de spa­te pot fi le­ga­te de obi­cei­u­ri­le și sti­lul nos­tru de viaţă (lip­să de mișca­re sau, dim­po­tri­vă, efort fi­zic exa­ge­rat, stres, pos­turi in­co­rec­te, ki­lo­gra­me în plus, fu­mat, încăl­ţă­min­te in­co­mo­dă) sau pot avea o cau­ză me­di­ca­lă, pre­cum sco­li­o­ză, ar­tro­ză, ar­tri­tă, scia­ti­că, os­te­o­po­ro­ză, o in­fec­ţie, her­nie de disc. Une­ori, du­re­ri­le de spa­te in­di­că o boa­lă a unui or­gan ca­re nu are le­gă­tu­ră cu co­loa­na (li­tia­ză bi­lia­ră sau re­na­lă, en­do­me­tri­o­ză). → Tra­ta­men­tul de­pin­de de cau­za du­re­rii și poa­te in­clu­de schim­ba­rea unor obi­cei­uri de viaţă (mișca­re mai mul­tă, re­nun­ţa­rea la fu­mat, scă­de­rea în greu­ta­te), fi­zi­o­te­ra­pie, tra­ta­ment medicament­os sau chiar in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă, în une­le si­tua­ţii.

COLICA BI­LIA­RĂ

Je­na du­re­roa­să în zo­na fi­ca­tu­lui ce apa­re în spe­cial du­pă efort, du­pă me­se co­pi­oa­se sau la obo­se­a­lă este sem­na­lul ce pot su­ge­ra pre­zen­ţa cal­cu­li­lor bi­liari. Dar simp­to­mul cel mai sem­ni­fi­ca­tiv este colica bi­lia­ră, ca­re de­bu­te­a­ză brusc, de obi­cei noap­tea, și se ma­ni­fes­tă prin durere pu­ter­ni­că în par­tea dre­ap­tă a ab­do­me­nu­lui, sub coas­tă (ce ira­dia­ză frec­vent în umă­rul drept) și ca­re poa­te fi înso­ţi­tă de gre­ţuri, văr­să­turi, fe­bră, fri­soa­ne, du­reri de cap, sta­re ge­ne­ra­lă de rău. Colica bi­lia­ră poa­te du­ra între

15 mi­nu­te și 24 de ore.

→ În tim­pul cri­ze­lor du­re­roa­se este pre­fe­ra­bil să te odih­nești cât mai mult. Pen­tru ali­na­rea du­re­rii po­ţi lua un pre­pa­rat an­tis­pas­tic și po­ţi pu­ne com­pre­se reci pe zo­na du­re­roa­să. În ce pri­vește ali­men­ta­ţia, ar fi bi­ne ca în pri­me­le 24 de ore să bei doar li­chi­de, în can­ti­tă­ţi mici și de­se: ce­ai, li­mo­na­dă, suc de fruc­te. Trep­tat po­ţi adău­ga în me­niu su­pe de zar­za­vat stre­cu­ra­te, iaurt, pi­u­reuri de le­gu­me, com­pot. NU UI­TA! În ca­zul în ca­re co­li­ci­le se re­pe­tă, adre­se­a­ză-te me­di­cu­lui!

DU­RERI DE GÂT

Du­re­ri­le de gât pot înso­ţi o in­fec­ţie vi­ra­lă sau bac­te­ria­nă (ră­ce­a­lă, gri­pă, amig­da­li­tă, fa­rin­gi­tă etc.), dar pot fi cau­za­te și de ae­rul prea us­cat, praf, fum de ţi­ga­ră, stres, obo­se­a­lă ac­cen­tua­tă. O durere de gât înso­ţi­tă de di­fi­cul­ta­te la

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.