Când DRA­GOS­TEA doa­re

Pe lângă su­fe­rin­ţa fi­zi­că pe ca­re o pro­voa­că, du­re­ri­le în tim­pul ac­tu­lui se­xual afec­te­a­ză via­ţa in­ti­mă a cu­plu­lui, de ace­ea tre­bu­ie nea­pă­rat gă­si­tă cau­za și eli­mi­na­tă.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Du­re­ri­le ce apar în tim­pul se­xu­lui (dis­pa­reu­nia) afec­te­a­ză 10-20% din­tre fe­mei, iar da­că in­clu­dem aici și fe­mei­le in­tra­te la me­no­pau­ză, ca­re su­fe­ră de us­că­ci­u­ne va­gi­na­lă, numărul ce­lor ca­re se con­frun­tă cu ace­as­tă ne­plă­ce­re ajun­ge la 30-40%. Te afli și tu în ace­as­tă si­tua­ţie? Nu amâna vi­zi­ta la me­dic. Ig­no­ra­tă, pro­ble­ma se poa­te agra­va.

Cum se ma­ni­fes­tă

Sen­za­ţia de dis­con­fort sau durere poa­te fi re­sim­ţi­tă la înce­pu­tul pe­ne­tră­rii (dis­pa­reu­nie su­per­fi­cia­lă) ori în tim­pul ra­por­tu­lui se­xual (dis­pa­reu­nie pro­fun­dă) și se poa­te ma­ni­fes­ta ca us­tu­ri­me, sen­za­ţie de fre­ca­re, pre­si­u­ne sau împun­să­tu­ră du­re­roa­să, con­trac­ţii, poa­te fi per­ma­nen­tă sau in­ter­mi­ten­tă, se poa­te ma­ni­fes­ta de fi­e­ca­re da­tă sau doar în anu­mi­te cir­cum­stan­ţe.

Ca­re sunt cau­ze­le

De­se­ori du­re­ri­le și us­tu­ri­mi­le sim­ţi­te la înce­pu­tul pe­ne­tră­rii sunt cau­za­te de in­su­fi­ci­en­ta lu­bri­fi­e­re a va­gi­nu­lui, ca­re poa­te fi con­se­cin­ţa unui ni­vel scă­zut de es­tro­geni (me­no­pau­ză, du­pă naște­re, în tim­pul alăp­tă­rii, da­că exis­tă tul­bu­rări hor­mo­na­le), a unor tra­ta­men­te (an­ti­de­pre­si­ve, an­ti­hi­per­ten­si­ve, se­da­ti­ve, an­ti­his­ta­mi­ni­ce, pi­lu­le con­tra­cep­ti­ve) ori poa­te avea ori­gi­ne psi­ho­lo­gi­că (de­pre­sie, an­xi­e­ta­te, boa­lă, stres, pro­ble­me în cu­plu etc.). Du­re­rea de la de­bu­tul pe­ne­tră­rii poa­te avea și alte cauze: cis­ti­tă, mi­co­ză va­gi­na­lă, in­fec­ţii ale va­gi­nu­lui sau vul­vei, o boa­lă cu tran­smi­te­re se­xua­lă, naște­re di­fi­ci­lă, epi­zi­o­to­mie, va­gi­nism (spas­me in­vo­lun­ta­re ale mușchi­lor va­gi­na­li). Du­re­ri­le din pro­fun­zi­me, ce pot fi re­sim­ţi­te în tim­pul ac­tu­lui se­xual ca niște împun­să­turi în bur­tă, pot fi cau­za­te de: en­do­me­tri­o­ză, fi­brom ute­rin, chis­turi ova­ri­e­ne, boa­lă in­fla­ma­to­rie pel­vi­nă, le­zi­uni de col ute­rin, in­fec­ţii ale trom­pe­lor ute­ri­ne etc.

Ce so­lu­ţii exis­tă

Une­ori, cau­ze­le du­re­ri­lor sunt ba­na­le și sim­plu de eli­mi­nat. De exem­plu, da­că ra­por­tu­ri­le se­xua­le sunt du­re­roa­se du­pă naște­re, so­lu­ţia este să se aștep­te su­fi­ci­ent timp până la re­lua­rea lor. Da­că vi­no­va­tă este us­că­ci­u­nea va­gi­na­lă, pro­ble­ma se re­zol­vă cu pre­pa­ra­te va­gi­na­le (ovu­le, un­guent) lu­bri­fian­te. O ma­re im­por­tan­ţă o are și pre­lu­di­ul: par­te­ne­rul tre­bu­ie să fie blând și răb­dă­tor, de­oa­re­ce cor­pul fe­meii are ne­voie de timp pen­tru a ajun­ge la ex­ci­ta­re. Alte­ori, du­re­ri­le din tim­pul ac­tu­lui se­xual tre­bu­ie in­ves­ti­ga­te de me­dic. În ur­ma con­tro­lu­lui gi­ne­co­lo­gic com­plet, a ana­li­ze­lor și in­ves­ti­ga­ţi­i­lor pe ca­re le va con­si­de­ra ne­ce­sa­re, gi­ne­co­lo­gul va depista cau­za pro­ble­mei și va pres­crie tra­ta­men­tul adec­vat. Da­că dis­pa­reu­nia este de na­tu­ră psi­ho­lo­gi­că, pot fi de ma­re fo­los co­mu­ni­ca­rea cu par­te­ne­rul sau șe­din­ţe­le de psi­ho­te­ra­pie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.