TESTIMONIA­L

Sanatatea de Azi - - DIETA -

„Am înce­put să ţin post intermiten­t anul aces­ta, acum aproa­pe 5 luni. M-au con­vins po­vești­le de suc­ces ale ce­lor 6 co­le­gi ca­re erau de­ja mari fani ai aces­tui stil de viaţă. Pen­tru că eu asta cred că este. Nu o di­e­tă, nu o joa­că. E un stil de viaţă ca­re ţi se po­tri­vește sau nu. În ge­ne­ral, ţin 20:4 sau chiar o ma­să pe zi. Am ţi­nut și 70 de ore și mi-a plă­cut mult. Ce­ea ce este cel mai im­por­tant e că, în 7 ani de încer­cări, e pri­ma da­tă când am gă­sit ce­va ce mer­ge cu ade­vă­rat, pe ter­men lung, pen­tru mi­ne. Sper ca ori­ci­ne se apu­că, să o fa­că du­pă ce ci­tește mult, fa­ce o vizită la me­dic pen­tru niște ana­li­ze și înţe­le­ge că postul intermiten­t nu este pen­tru toa­tă lu­mea!“

Sa­bi­na Cor­no­vac, blog­ger, sa­bi­na­cor­no­vac.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.