TI­ROI­DA ta func­ţi­o­nea­ză co­rect?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În Ro­mânia, numărul ca­zu­ri­lor de bo­li ti­roi­di­e­ne s-a tri­plat din 2010 până în 2016. Da­că în 2010 exis­tau 35.439 de noi ca­zuri diag­nos­ti­ca­te, în 2016 ci­fra a ajuns la 83.413 și, cu toa­te aces­tea, me­di­cii atrag aten­ţia că afec­ţi­u­ni­le ti­roi­di­e­ne sunt mult mai frec­ven­te în re­a­li­ta­te la noi în ţa­ră.

În mai 2019, la Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Endo­cri­no­lo­gie „C.I. Par­hon“a fost lan­sa­tă cam­pa­nia de co­nști­en­ti­za­re „Fe­ţe­le as­cun­se ale dis­func­ţi­i­lor ti­roi­di­e­ne“, ca­re își pro­pu­ne să aju­te oamenii să re­cu­noas­că simp­to­me­le unei astfel de afec­ţi­uni, să îi con­vin­gă să me­ar­gă la me­dic și, mai ales, să nu între­ru­pă ni­ci­o­da­tă din pro­prie ini­ţia­ti­vă tra­ta­men­tul pres­cris (nici pen­tru că se simt mai bi­ne și con­si­de­ră tra­ta­men­tul inu­til, nici în caz de efec­te se­cun­da­re,

căci do­ze­le pot fi ajus­ta­te, pen­tru a de­ve­ni efi­ci­en­te).

De ce apar și cum se ma­ni­fes­tă bo­li­le de ti­roi­dă

Exis­tă o se­rie între­a­gă de fac­tori ca­re ata­că ti­roi­da: no­xe, fum de ţi­ga­ră, stres, anu­mi­te in­fec­ţii. To­to­da­tă, de­fi­ci­tul de iod (în pre­zen­ţa că­ru­ia se sin­te­ti­ze­a­ză hor­mo­nii ti­roi­di­eni T3 și T4) poa­te du­ce la in­fla­ma­rea ti­roi­dei. Atunci când apar dis­func­ţii ale aces­tei glan­de,

echi­li­brul între­gu­lui or­ga­nism es­te afec­tat. Anu­mi­te simp­to­me, pre­cum sen­za­ţia de nod în gât, pi­e­lea us­ca­tă, pă­rul sub­ţi­re și ca­sant, sunt pre­zen­te și în caz de hi­po­ti­roi­die, și în caz de hi­per­ti­roi­die, dar exis­tă și alte sem­na­le ca­re să te tri­mi­tă la me­dic. Ve­ri­fi­ca­rea func­ţi­ei ti­roi­di­e­ne se fa­ce prin câte­va ana­li­ze, de­con­ta­te de Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de asi­gu­rări de să­nă­ta­te (cu tri­mi­te­re de la me­di­cul de fa­mi­lie sau de la spe­cia­list): TSH, T3, T4, ATPO. La aces­tea se adau­gă eco­gra­fia ti­roi­dia­nă. Din­tre no­du­lii des­co­pe­ri­ţi eco­gra­fic, doar 5% sunt can­ce­re ti­roi­di­e­ne, însă cu cât sunt de­pis­ta­ţi mai de­vre­me, cu atât mai ușor pre­vii com­pli­ca­ţi­i­le.

Prin­ci­pa­le­le dis­func­ţii

HI­PER­TI­ROI­DIS­MUL

Es­te o afec­ţi­u­ne ca­rac­te­ri­za­tă prin­tr-o can­ti­ta­te prea ma­re de hor­moni ti­roi­di­eni în sânge. În acest caz me­ta­bo­lis­mul fi­ind ac­ce­le­rat, prin­tre simp­to­me se nu­mă­ră: slăbire fă­ră mo­tiv, pal­pi­ta­ţii, tran­spi­ra­ţii, ner­vo­zi­ta­te, agi­ta­ţie, tre­mor al mâi­ni­lor, slă­bi­ci­u­ne mus­cu­la­ră.

HIPOTIROID­ISMUL

Es­te ca­rac­te­ri­zat prin scă­de­rea nu­mă­ru­lui de hor­moni ti­roi­di­eni în sânge.

Ace­as­tă de­fi­ci­en­ţă du­ce la înce­ti­ni­rea me­ta­bo­lis­mu­lui și poa­te fa­vo­ri­za re­ten­ţia de apă, îngrășa­rea, ede­me­le. Alte simp­to­me: obo­se­a­lă per­sis­ten­tă fă­ră mo­tiv, apa­tie, tul­bu­rări de me­mo­rie și con­cen­tra­re, că­de­rea pă­ru­lui, di­fi­cul­ta­te de a to­le­ra fri­gul, ci­clu men­strual ne­re­gu­lat, in­fer­ti­li­ta­te, de­pre­sie.

TIROIDITA AUTOIMUNĂ Atunci când cor­pul pro­du­ce an­ti­cor­pi ca­re ata­că ti­roi­da, su­feri de ti­roi­di­tă autoimună. În sta­di­i­le in­ci­pi­en­te, nu ne­ce­si­tă tra­ta­ment, dar când ti­roi­da nu mai pro­du­ce o can­ti­ta­te adec­va­tă de hor­moni, iar ni­ve­lul de TSH es­te afec­tat, pa­ci­en­tul are ne­voie de hor­moni ti­roi­di­eni, pen­tru a evi­ta in­sta­la­rea hi­po­ti­roi­di­ei. Ne-a po­ves­tit mai mul­te des­pre tiroidita autoimună (Has­hi­mo­to) Dr. Ra­lu­ca Tri­fă­nes­cu, me­dic pri­mar en­do­cri­no­log „C.I. Par­hon“: „Bo­li­le ti­roi­di­e­ne au­toi­mu­ne sunt mai frec­ven­te în ţă­ri­le cu aport nor­mal sau cres­cut de iod și la pa­ci­en­ţii ca­re au ca­zuri de bo­li au­toi­mu­ne în fa­mi­lie. Pa­ci­en­ţii cu ti­roi­di­tă Has­hi­mo­to tre­bu­ie să re­pe­te TSH-ul la fi­e­ca­re 6 luni, exis­tând ris­cul de com­pli­ca­ţii, de exem­plu in­su­fi­ci­en­ţă a glandelor su­pra­re­na­le (ca­re se ma­ni­fes­tă

prin hi­per­pig­men­ta­re a pielii, obo­se­a­lă ac­cen­tua­tă) sau de alte bo­li au­toi­mu­ne ma­ni­fes­ta­te si­mul­tan. Acești pa­ci­en­ţi au și un risc mai ma­re de can­cer ti­roi­dian, iar in­to­le­ran­ţa la glu­ten es­te, de ase­me­nea, mai ma­re la pa­ci­en­ţii cu ti­roi­di­tă autoimună. În pri­vin­ţa ali­men­ta­ţi­ei, tre­bu­ie să evi­te ex­ce­sul de iod: să nu abu­ze­ze de sa­re (în can­ti­tă­ţi nor­ma­le, sa­rea nu pu­ne ni­ci­un pe­ri­col), să evi­te pește­le oce­a­nic, fruc­te­le de ma­re, une­le me­di­ca­men­te sau ex­pec­to­ran­te, sub­stan­ţe­le de con­trast fo­lo­si­te pen­tru di­ver­se in­ves­ti­ga­ţii, spi­ru­li­na, be­ta­di­na.“

Te îngrași de la ti­roi­dă?

Să dai vi­na pe glan­dă pen­tru îngrășa­re es­te de mult o mo­dă. Într-ade­văr, în caz de hi­po­ti­roi­die po­ţi acu­mu­la câte­va ki­lo­gra­me în lip­sa tra­ta­men­tu­lui, dar es­te vor­ba de o îngrășa­re ne­sem­ni­fi­ca­ti­vă (2-3 ki­lo­gra­me).

Se pa­re că doar 5% din­tre ca­zu­ri­le de obe­zi­ta­te au le­gă­tu­ră cu

îngrași8

func­ţia ti­roi­dei. Prin ur­ma­re, e o si­tua­ţie ra­ră cea în ca­re te

30-40% din­tre pa­ci­en­ţii ca­re se pre­zin­tă la me­di­cul en­do­cri­no­log au dis­func­ţii ale glan­dei ti­roi­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.