„PÂI­NEA ÎNGRAȘĂ“- Mit de­mon­tat -

„Pâi­nea îngrașă“mit de­mon­tat.

Sanatatea de Azi - - SU­MAR -

Când vor să slă­be­as­că, mul­ţi ex­clud com­plet pâi­nea din me­niu, con­si­de­rând că alt­fel au re­zol­vat o ma­re par­te din pro­ble­mă. Nu es­te așa, chiar da­că mul­te di­e­te pro­mo­vea

ză ide­ea că tre­bu­ie să eli­mi­năm din me­niu car­bo­hi­dra­ţii (pâi­nea în spe­cial) pen­tru că sunt „răi“și se de­pun. Car­bo­hi­dra­ţii sunt și ei nu­tri­en­ţi ne­ce­sari cor­pu­lui nos­tru, cum sunt și pro­tei­ne­le și gră­si­mi­le, prin ur­ma­re îi pu­tem con­su­ma fă­ră gri­ji.

Ale­ge sor­ti­men­te­le din ce­re­a­le in­te­gra­le!

Ce­re­a­le­le in­te­gra­le sunt sur­se ex­ce­len­te de car­bo­hi­dra­ţi com­ple­cși, con­ţin can­ti­tă­ţi im­por­tan­te de fi­bre și sunt di­ge­ra­te într-un timp mai înde­lun­gat, men­ţi­nând sen­za­ţia de sa­ţi­e­ta­te. Pâi­nea din ce­re­a­le in­te­gra­le are și un in­di­ce gli­ce­mic mai re­dus. Așa­dar, ale­ge pâi­nea ca­re nu doar că es­te închi­să la cu­loa­re, dar are ca in­gre­di­en­te prin­ci­pa­le pe eti­che­tă ce­re­a­le in­te­gra­le și se­min­ţe. Pe lângă sor­ti­men­tul de pâi­ne ales, foar­te im­por­tan­tă es­te can­ti­ta­tea. Nu po­ţi mânca pâi­ne ori­câtă, chiar da­că o mă­nânci doar cu sa­la­tă: chiar și pâi­nea de se­ca­ră sau de gra­ham are cam 250 kcal/100 g (o fe­lie are apro­xi­ma­tiv 25 g).

Alter­na­ti­ve re­co­man­da­te

Exis­tă pe raf­tu­ri­le ma­ga­zi­ne­lor di­fe­ri­te sor­ti­men­te de crac­ke­rși – sunt gus­toși, cro­can­ţi, con­ţin mai pu­ţi­ne gră­si­mi și mai mul­te fi­bre de­cât pâi­nea cla­si­că.

Li­pii ară­bești – o li­pie are în jur de 80-100 kcal.

Pen­tru aca­să: pâi­ne cu maia, da­că tim­pul îţi per­mi­te să o pre­pari: es­te mai ușor di­ge­ra­bi­lă și be­ne­fi­că pen­tru flo­ra in­tes­ti­na­lă, are un in­di­ce gli­ce­mic scă­zut, fi­ind ide­a­lă în caz de dia­bet, dar și pen­tru co­pii, că­ro­ra nu li se re­co­man­dă încă pro­du­se­le cu glu­ten.

„PAS­TE­LE, CAR­TO­FII ȘI PÂI­NEA NU TE ÎNGRAȘĂ AU­TO­MAT; DI­MEN­SI­U­NEA PO­RȚI­I­LOR ES­TE CE­EA CE CON­TE­A­ZĂ“NU­TRIȚI­O­NIST ȘER­BAN DA­MIAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.