Bo­li­le, sub pre­si­u­ne

Te doa­re ca­pul sau o mă­sea, ai rău de mișca­re și mer­sul cu mași­na es­te un ade­vă­rat chin? Da­că știi un­de să apeși rit­mic cu vârful degetelor, es­te foar­te po­si­bil să sca­pi de nea­jun­suri.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Presopunct­ura es­te fo­lo­si­tă în Chi­na de mii de ani, ca par­te a me­di­ci­nei tra­di­ţi­o­na­le, fi­ind un soi de acu­punc­tu­ră fă­ră ace. Practic, sunt sti­mu­la­te ace­le­ași zo­ne afla­te pe me­ri­dia­ne­le ener­ge­ti­ce, fo­lo­sin­du-se, în loc de ace, for­ţa pe ca­re o exer­ci­tă de­ge­te­le, coa­te­le sau anu­mi­te in­stru­men­te spe­ci­fi­ce aces­tei pro­ce­duri.

CE SPU­NE TEORIA

Chi­ne­zii cred încă din ce­le mai ve­chi tim­puri că or­ga­nis­mul uman es­te stră­bă­tut de niște ca­na­le prin ca­re se scur­ge ener­gia. Fi­e­ca­re din­tre ele co­res­pun­de or­ga­ne­lor și, în ca­zul în ca­re de-a lun­gul aces­tor căi se pro­du­ce un blo­caj, cor­pul are de su­fe­rit, efectul fi­ind in­sta­la­rea di­ver­se­lor afec­ţi­uni. Pe par­cur­sul mi­i­lor de ani de prac­ti­că, au fost întoc­mi­te așa-nu­mi­te hăr­ţi ale prin­ci­pa­le­lor punc­te de pre­si­u­ne. Ele sunt răs­pândi­te din cap și până în pi­ci­oa­re, pe tot cor­pul, având fi­e­ca­re ro­lul său. De exem­plu, da­că se exer­ci­tă pre­si­u­ne asu­pra unui punct aflat pe mână, între de­ge­tul ma­re și cel mij­lo­ciu, se poa­te scă­pa de sen­ti­men­te de te­a­mă și in­du­ce o sta­re de calm. Ace­lași punct e fo­lo­sit pen­tru alun­ga­rea stă­ri­lor de gre­a­ţă. Iar exem­ple­le sunt ne­nu­mă­ra­te.

APLICAŢII DI­VER­SE ALE PRESOPUNCT­URII

Ca și în ca­zul acu­punc­tu­rii, presopunct­ura poa­te avea ne­nu­mă­ra­te între­bu­in­ţări, de la cal­ma­rea unei stări de ten­si­u­ne, până la tra­ta­rea unor du­reri spe­ci­fi­ce, sau ca tra­ta­ment de înfru­mu­se­ţa­re. Din fe­ri­ci­re, teh­ni­ca nu es­te una foar­te com­ple­xă, ce­ea ce fa­ce ca presopunct­ura să fie la înde­mâna fi­e­că­ru­ia din­tre noi, cu con­di­ţia să învă­ţăm de la un spe­cia­list un­de se află punc­te­le ca­re tre­bu­ie sti­mu­la­te, ca­re es­te ro­lul fi­e­că­ru­ia și să avem ac­ces la ele prin po­zi­ţia cor­pu­lui.

Ia­tă alte câte­va exem­ple:

du­reri de spa­te – teh­ni­ca es­te foar­te efi­ci­en­tă, mai ales în ca­zul ce­lor ca­re fac exer­ci­ţii fi­zi­ce in­ten­se și su­fe­ră la un mo­ment dat de du­reri. Tot ce tre­bu­ie să faci es­te să apeși în două punc­te, si­tua­te de-a lun­gul co­loa­nei, chiar dea­su­pra mij­lo­cu­lui.

du­reri de cap – cel mai po­pu­lar punct es­te cel des­pre

ca­re am vor­bit de­ja, si­tuat între de­ge­tul ma­re și in­dex. O lu­nă de se­si­uni con­stan­te de sti­mu­la­re a aces­tei zo­ne poa­te fa­ce mi­nuni în ca­zul ce­lor ca­re au frec­vent cri­ze mi­gre­noa­se.

sin­drom pre­men­strual – se pre­se­a­ză punc­tul si­tuat la două de­ge­te dea­su­pra dis­tan­ţei din­tre de­ge­tul ma­re al pi­ci­o­ru­lui și de­ge­tul al doi­lea.

gre­a­ţă, stări de vo­mă – cel mai fo­lo­sit punct pen­tru tra­ta­rea unor astfel de pro­ble­me es­te si­tuat pe par­tea in­te­ri­oa­ră a bra­ţu­lui, chiar la închei­e­tu­ra de dea­su­pra pal­mei, la mij­loc. Teh­ni­ca poa­te fi pu­să în apli­ca­re în ca­zul ce­lor ca­re su­fe­ră de rău de mișca­re sau de gre­ţuri pro­vo­ca­te de sar­ci­nă.

in­som­nie – până să ajun­gi să iei som­ni­fe­re, po­ţi încer­ca să pui în prac­ti­că presopunct­ura. Exis­tă mai mul­te punc­te ca­re pot fi apă­sa­te pen­tru in­du­ce­rea unei stări de re­la­xa­re și som­no­len­ţă. Unul din­tre ele es­te si­tuat pe pi­ci­or, chiar dea­su­pra glez­nei, la cinci lă­ţi­mi de de­get dis­tan­ţă.

întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­ta­re – se fa­ce prin pre­sa­rea mai mul­tor punc­te si­tua­te pe între­gul corp. Unul aflat la înde­mână es­te între bu­ric și osul pel­vian. Sti­mu­la­rea aces­tu­ia es­te efi­ci­en­tă și pen­tru tra­ta­rea con­sti­pa­ţi­ei și eli­mi­na­rea ga­ze­lor in­tes­ti­na­le.

Chiar da­că nu e greu să înve­ţi co­rect punc­te­le-cheie, doar un spe­cia­list stă­pânește per­fect teh­ni­ca presopunct­urii, așa că pro­gra­me­a­ză-te la câte­va șe­din­ţe înain­te să o prac­tici acasă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.