Test - Re­cu­noști un min­ci­nos?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu to­ţii spu­nem une­ori câte o min­ci­u­nă mai mi­că sau mai ma­re, dar nu re­a­li­zăm că ges­tu­ri­le și re­ac­ţi­i­le noas­tre ne pot da de gol. Oa­re tu îţi po­ţi da se­a­ma când ci­ne­va te min­te?

1. Obser­vă gu­ra per­soa­nei pe ca­re o bă­nu­i­ești că min­te. Ce re­marci?

a. Își mișcă gu­ra aproa­pe con­ti­nuu, chiar și când nu vor­bește; 1 pct b. Își mușcă frec­vent bu­ze­le; 2 pct c. Își ume­zește des bu­ze­le cu lim­ba, căci are gu­ra us­ca­tă. 3 pct

2. Acum pri­vește-i mâi­ni­le. Ce ob­ser­vi?

a. Când stă așe­zat, își as­cun­de mâi­ni­le sub ma­să, în bu­zu­na­re... pe scurt, nu știe ce să fa­că cu ele; 3 pct b. Își spri­ji­nă mâi­ni­le re­la­xat pe bra­ţe­le fo­to­li­u­lui sau pe ma­să; 1 pct c. Se joa­că cu mâi­ni­le, își închi­de și des­chi­de pum­nul. 2 pct

3. De obi­cei, min­ci­no­sul înce­ar­că să evi­te con­tac­tul vi­zual în mo­men­tul în ca­re nu spu­ne ade­vă­rul?

a. Nu; 1 pct b. Da – evi­tă să te pri­ve­as­că în ochi. La­să pri­vi­rea în jos sau într-o par­te; 3 pct c. Poa­te. 2 pct

4. Între­ba­tă da­că a fă­cut acel lu­cru rău de ca­re es­te bă­nu­i­tă (de exem­plu, da­că a luat un obi­ect fă­ră să ce­a­ră voie), ce cre­zi că va răs­pun­de per­soa­na ca­re min­te?

a. „Cre­zi că te-aș min­ţi?“sau „De ce aș fa­ce asta?“ori va oferi mul­te ex­pli­ca­ţii ca să se dis­cul­pe; 3 pct b. „Bi­neînţe­les că nu“; 1 pct c. „Nu-mi vi­ne să cred că îţi tre­ce prin cap că te-aș pu­tea min­ţi“. 2 pct

5. Când mint, oamenii își mo­di­fi­că vo­cea?

a. Nu. Vor­besc cu to­nul nor­mal, dar fac pau­ze mul­te, ca și cum s-ar gândi ce să spu­nă; 1 pct b. Da. Își mo­di­fi­că și to­nul și rit­mul: vor­besc fie mai pi­ţi­găiat, fie mai grav ca de obi­cei și, de ase­me­nea, mai re­pe­de sau mai lent; 3 pct c. Nu, dar înghit des, își dreg frec­vent vo­cea ori tușesc. 2 pct

6. Ca­re gest cre­zi că tră­de­a­ză un min­ci­nos când năs­co­cește?

a. Stă cu bra­ţe­le încru­cișa­te la pi­ept; 1 pct b. Stă ri­gid, se mișcă foar­te pu­ţin; 2 pct c. Se foi­ește mult, își fre­a­că băr­bia, ges­ti­cu­le­a­ză, cli­pește des, se scar­pi­nă etc. 3 pct

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.