........... CASETA SPECIALIST­ULUI ...........

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE - Dr. Andre­as Vyt­ho­ul­kas, me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că­gi­ne­co­lo­gie, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

CUM SE POA­TE DE­PIS­TA DA­CĂ UN CHIST OVA­RIAN AS­CUN­DE UN CAN­CER DE OVAR? CÂND SE IMPUNE ÎNDE­PĂR­TA­REA CHI­RUR­GI­CA­LĂ A UNUI CHIST OVA­RIAN?

Chisturile ovariene sunt de mai mul­te fe­luri: Chis­tul func­ţi­o­nal – es­te le­gat de ci­clul men­strual și dis­pa­re în ce­le mai mul­te ca­zuri fă­ră tra­ta­ment;

Chis­tul en­do­me­tri­o­zic – es­te de­ter­mi­nat de apa­ri­ţia en­do­me­tri­o­zei;

Chis­tul der­moid - poa­te con­ţi­ne com­po­nen­te so­li­de – păr sau din­ţi.

În afa­ră de pri­ma va­rian­tă, în ca­zul ce­lor­lal­te chis­turi pot apă­rea com­pli­ca­ţii. Un chist ova­rian ri­di­că sus­pi­ci­uni da­că are o anu­mi­tă for­mă sau di­men­si­u­ne, lu­cruri ca­re pot fi sta­bi­li­te în tim­pul unei eco­gra­fii. Inter­ven­ţia chi­rur­gi­ca­lă es­te in­di­ca­tă atunci când poa­te exis­ta pe­ri­co­lul de tor­si­u­ne (chis­tul es­te prea ma­re și se poa­te ru­pe), când res­pec­ti­vul chist împi­e­di­că ob­ţi­ne­rea unei sar­cini pe ca­le na­tu­ra­lă sau când exis­tă sus­pi­ci­uni în pri­vin­ţa na­tu­rii lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.