ÎN CE SITUAŢII ES­TE RE­CO­MAN­DA­TĂ CHIRURGIA OBE­ZI­TĂ­ŢII?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Indi­ca­ţi­i­le chi­rur­gi­ei obe­zi­tă­ţii se ba­ze­a­ză pe in­di­ce­le de ma­să cor­po­ra­lă și pe pre­zen­ţa co­mor­bi­di­tă­ţi­lor, adi­că a bo­li­lor aso­cia­te obe­zi­tă­ţii. Astfel, au ne­voie de chi­rur­gie bariatrică pa­ci­en­ţii cu obe­zi­ta­te gra­dul III (grad de obe­zi­ta­te nu­mi­tă și mor­bi­dă, de­oa­re­ce în timp pro­du­ce bo­li) adi­că cu un IMC de pes­te 40 kg/m² ca­re pre­zin­tă sau nu bo­li aso­cia­te, dar și pa­ci­en­ţii cu obe­zi­ta­te gra­dul II cu IMC înce­pând cu 35 kg/m², ca­re pre­zin­tă și co­mor­bi­di­tă­ţi de ti­pul dia­be­tu­lui za­ha­rat, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, ap­nee de somn, ste­a­to­ză he­pa­ti­că, in­su­fi­ci­en­ţă venoa­să cro­ni­că, boa­la de re­flux gas­tro­e­so­fa­gian, in­con­ti­nen­ţă uri­na­ră, su­fe­rin­ţe os­te­oar­ti­cu­la­re, pre­cum și pa­ci­en­ţii cu obe­zi­ta­te gra­dul I ( IMC in­tre 30-34,9kg/m²) ca­re pre­zin­tă și dia­bet za­ha­rat sau sin­drom me­ta­bo­lic. Ce­le mai efi­ci­en­te in­ter­ven­ţii chi­rur­gi­ca­le sunt gas­trec­to­mia lon­gi­tu­di­na­lă și by­pas­sul gas­tric, am­be­le efec­tua­te pe ca­le la­pa­ros­co­pi­că sau ro­bo­ti­că. Prin am­be­le me­to­de scă­de­rea în greu­ta­te es­te de cel pu­ţin 70% din ex­ce­sul pon­de­ral în pri­mul an de la ope­ra­ţie, re­zul­ta­te­le ajun­gând până la 100% la pa­ci­en­ţii ca­re res­pec­tă re­co­man­dă­ri­le pos­to­pe­ra­to­rii de di­e­tă și ac­ti­vi­tă­ţi fi­zi­ce în li­mi­te­le per­mi­se de sta­rea de să­nă­ta­te.

Dr. Si­mo­na Fi­lip, me­dic pri­mar chi­rur­gie ge­ne­ra­lă, Ponderas Academic Hospital

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.