Vi­ta­mi­na K, pu­ţin ști­u­tă, dar foar­te im­por­tan­tă

Toa­tă lu­mea a au­zit de C, A, E sau B, vi­ta­mi­ne esen­ţia­le pen­tru să­nă­ta­tea or­ga­nis­mu­lui, însă nu sunt mul­ţi cei ca­re cu­nosc ro­lul ce­lei ce a pri­mit nu­me­le unei li­te­re pu­ţin fo­lo­si­te: K.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Da­că ră­cești, ţi se re­co­man­dă să iei vi­ta­mi­na C, da­că ai pro­ble­me cu pi­e­lea, ar fi bi­ne să încerci vi­ta­mi­ne­le A sau E, pen­tru oa­se es­te bu­nă vi­ta­mi­na D. În tot acest timp, K are și ea un rol cru­cial, chiar da­că nu se află pe bu­ze­le tu­tu­ror: aju­tă sânge­le să se coa­gu­le­ze. Ace­as­ta nu es­te însă sin­gu­ra ei „spe­cia­li­ta­te“, de vre­me ce ini­ma și între­gul sis­tem osos au de be­ne­fi­ciat de pe ur­ma pro­pri­e­tă­ţi­lor sa­le. Pen­tru

a cu­noaște mai bi­ne ace­as­tă vi­ta­mi­nă, ia­tă doar câte­va lu­cruri fas­ci­nan­te des­pre ea!

→ Vi­ta­mi­na K es­te de fapt un grup de vi­ta­mi­ne – la fel ca și în ca­zul su­ra­te­lor B-uri, nu pu­tem vor­bi de o sin­gu­ră vi­ta­mi­nă K, ci de o între­a­gă fa­mi­lie. Toa­te sunt so­lu­bi­le în gră­si­mi și au ace­e­ași struc­tu­ră chi­mi­că. Cele mai cu­nos­cu­te sunt K1 și K2.

→ Se gă­sește pre­pon­de­rent în ali­men­te – deși poa­te fi pro­du­să și sin­te­tic, cea mai bu­nă sur­să de un­de poa­te fi lua­tă ră­mâne ali­men­ta­ţia: pen­tru a be­ne­fi­cia de ea, mă­nâncă des le­gu­me pre­cum spa­na­cul, broc­co­li, fa­so­lea ver­de.

→ Se ab­soar­be cel mai bi­ne în com­bi­na­ţie cu gră­si­mi­le – da­că anu­mi­te vi­ta­mi­ne se di­zol­vă în li­chi­de, K are ne­voie de gră­si­mi pen­tru a fi ab­sor­bi­tă și pre­lu­cra­tă de or­ga­nism. Pu­ţin ulei de măs­li­ne tur­nat pes­te o sa­la­tă de spanac ori broc­co­li so­te va fa­ce ca tre­a­ba să me­ar­gă „ca un­să“.

→ K1 se gă­sește mai de­gra­bă în legumele ver­zi, în vre­me ce K2 poa­te fi lua­tă din car­ne și anu­mi­te ali­men­te fer­men­ta­te, așa cum sunt mu­ră­tu­ri­le sau iaur­tul.

→ Es­te vi­ta­lă da­că iei an­ti­coa­gu­lan­te – sunt per­soa­ne ca­re au pri­mit re­co­man­da­rea de a fa­ce tra­ta­ment cu an­ti­coa­gu­lan­te sau an­tia­gre­gan­te pla­che­ta­re ca­re împi­e­di­că for­ma­rea trom­bi­lor și flu­i­di­ze­a­ză sânge­le. Aces­tea au ne­voie de o ali­men­ta­ţie bo­ga­tă în ali­men­te ce con­ţin vi­ta­min K, pen­tru a pre­ve­ni he­mo­ra­gi­i­le di­ges­ti­ve.

EXIS­TĂ UN STU­DIU PUBLICAT ÎN INTERNATIO­NAL JOURNAL OF ONCOLOGY DIN SEP­TEM­BRIE, 2003, CA­RE DEZVĂLUIE FAP­TUL CĂ PACIENȚII BOLNAVI DE CAN­CER PULMONAR CĂ­RO­RA LI S-A AD­MI­NIS­TRAT K2 AU EXPERIMENT­AT O ÎNCETINIRE A RIT­MU­LUI DE CREȘTE­RE A TUMORILOR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.