Pe­ri­co­le­le nești­u­te de la ștrand

Se­zo­nul cald es­te în toi și mul­ţi dintre noi cau­tă pu­ţi­nă ră­coa­re la pis­ci­ne­le și ștran­du­ri­le pu­bli­ce, fă­ră să știe că lo­cu­ri­le pot as­cun­de une­ori o mul­ţi­me de ger­meni pe­ri­cu­loși.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În mai toa­te ma­ri­le orașe exis­tă lo­curi în ca­re pu­tem mer­ge pen­tru o baie re­vi­go­ran­tă și o por­ţie bu­nă de re­la­xa­re la soa­re. Mul­te dintre ele se lau­dă cu o igi­e­nă ri­gu­roa­să și chiar se ţin de cu­vânt, însă la alte­le cu­ră­ţe­nia la­să de do­rit, re­pre­zen­tând un re­al pe­ri­col pen­tru să­nă­ta­tea vi­zi­ta­to­ri­lor. Ia­tă cu ce te po­ţi pri­cop­si într-un ast­fel de loc!

EN­TE­RO­CO­LI­TĂ – poa­te fi cau­za­tă de infec­ţia cu Shi­ghel­la, Cryp­tos­po­ri­di­um, E. co­li sau cu no­ro­vi­rus. Aces­ta din ur­mă es­te ex­trem de con­ta­gi­os și du­ce la apa­ri­ţia unor simp­to­me foar­te ne­plă­cu­te, dia­re­ea și vo­ma fi­ind doar do­uă dintre ele. Da­că ex­pe­ri­men­te­zi ast­fel de simp­to­me, es­te re­co­man­da­tă vi­zi­ta la me­dic, de­oa­re­ce des­hi­dra­ta­rea se poa­te in­sta­la foar­te re­pe­de.

HE­PA­TI­TĂ A – es­te de­nu­mi­tă și „boa­la mâi­ni­lor mur­da­re“, însă virusul ca­re o provoacă fa­ce ra­va­gii mai ales în co­mu­ni­tă­ţi­le ca­re nu be­ne­fi­cia­ză de apă po­ta­bi­lă. Bu­năoa­ră, el poa­te fi întâlnit și în lo­cu­ri­le de bă­lă­ce­a­lă ca­re nu au par­te de o igi­e­nă ri­gu­roa­să. Afec­ţi­u­nea du­ce la in­fla­ma­rea ţe­su­tu­lui hepatic, iar simp­to­me­le in­clud obo­se­a­lă, dis­con­fort ab­do­mi­nal, pierderea ape­ti­tu­lui sau du­reri de ar­ti­cu­la­ţii.

EC­ZE­ME – cele mai întâlni­te sunt pro­ble­me­le cau­za­te de apa din ja­cuz­zi, un loc pre­fe­rat de bac­te­rii. Aces­tea pro­fi­tă de tem­pe­ra­tu­ra mai ri­di­ca­tă și se înmul­ţesc cu ușu­rin­ţă. Infec­ţia se ma­ni­fes­tă prin mâncă­ri­mi și in­fla­ma­ţii la ni­ve­lul pi­e­lii. Pen­tru a evi­ta in­fec­ta­rea, e bi­ne să nu pe­tre­ce­ţi foar­te mult timp în ja­cuz­zi și să fa­ce­ţi baie ime­diat ce aţi ieșit din ba­zin.

CON­JUNC­TI­VI­TĂ – us­tu­ri­mi, lă­cri­mat ex­ce­siv sau se­cre­ţii găl­bui sunt doar câte­va dintre simp­to­me­le unei ast­fel de afecţiuni. Poa­te fi vor­ba de o re­ac­ţie aler­gi­că la clo­ri­na din apă sau chiar de con­ta­mi­na­rea cu o bac­te­rie. Uri­na din apă ori res­tu­ri­le de pro­du­se cos­me­ti­ce de pe pi­e­lea ce­lor ca­re in­tră în pis­ci­nă pot fi și ele una dintre cau­ze. Oche­la­rii de înot sunt întot­de­au­na re­co­man­da­ţi pen­tru a evi­ta ast­fel de ne­plă­ceri.

NEGI PLANTARI – sunt pro­vo­ca­ţi de virusul papiloma uman ca­re trăi­ește foar­te bi­ne pe po­de­aua ba­zi­ne­lor și pis­ci­ne­lor de înot. Toc­mai de ace­ea, ei apar pe tăl­pi și de­ge­te­le de la pi­ci­oa­re. Sunt du­re­roși, așa că es­te ne­ce­sa­ră îndepărtar­ea lor cu pro­du­se spe­cia­le ca­re se gă­sesc la far­ma­cie. Sunt mai des întâlni­ţi la co­pii, de­oa­re­ce oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui, o per­soa­nă ca­pă­tă imu­ni­ta­te la virusul ca­re îi provoacă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.