BUNICO, un­de sunt oche­la­rii tăi?

Cu câți­va ani în ur­mă, când s-a pen­si­o­nat, Mo­na a înce­put să se îngri­jo­re­ze de ochii ei. Se si­mțea li­mi­ta­tă de pro­ble­me­le cu ochii, și avea tot tim­pul ochii obo­siți și iri­tați. Acum Mo­na a gă­sit re­zol­va­re:

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Am ci­tit des­pre pro­du­sul Blue Ber­ry și am înțe­les că Blue Ber­ry co­nți­ne mai mul­te sub­sta­nțe na­tu­ra­le, și toa­te au un efect po­zi­tiv asu­pra ochi­lor. Am înce­put să iau Blue Ber­ry și în cu­rând am si­mțit o îmbu­nă­tăți­re. Ochii mi-au fost mai clari și mai puțin obo­siți. S-a întâmplat un lu­cru neaștep­tat când con­du­ce­am mași­na și ne­po­tul meu de 10 ani a spus: – Bunico, ai ui­tat oche­la­rii tăi! Mi-am dat se­a­ma ce efect bun au com­pri­ma­te­le Blue Ber­ry. – Sunt încânta­tă de si­tuația ochi­lor și ve­de­rii me­le, spu­ne Mo­na râzând.

Ia­tă de ce Blue Ber­ry es­te atât de bun

În par­tea cen­tra­lă a re­ti­nei es­te pa­ta gal­be­nă – nu­mi­tă Ma­cu­la lu­tea – ca­re es­te zo­na de ve­de­re cla­ră. Pig­men­tul gal­ben din Ma­cu­la lu­tea es­te lu­tei­na. Blue Ber­ry es­te bo­gat în lu­tei­nă na­tu­ra­lă ex­tra­să din afi­ne și co­nți­ne și alte in­gre­di­en­te efi­ci­en­te ce aju­tă să me­nți­neți ve­de­rea nor­ma­la.

Ma­cu­la

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.