Nu lă­sa oti­ta să-și fa­că de cap!

Pe ca­ni­cu­lă, cine poa­te re­zis­ta ten­ta­ţi­ei de a se ră­cori în ma­re sau în pis­ci­nă? Aten­ţie, însă, scu­fun­dă­ri­le în apă te ex­pun oti­tei ex­ter­ne!

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Oti­ta es­te o in­fla­ma­ţie a ure­chii ce poa­te afec­ta di­fe­ri­te păr­ţi ale aces­teia: ca­vi­tă­ţi, mu­coa­se, con­duct au­di­tiv ex­tern, ureche me­die etc. Se dis­ting, în prin­ci­pal, do­uă ti­puri de oti­tă: oti­ta ex­ter­nă și oti­ta me­die.

Oti­ta ex­ter­nă

Oti­ta ex­ter­nă (in­fla­ma­ţia con­duc­tu­lui au­di­tiv ex­tern) poa­te fi bac­te­ria­nă, fun­gi­că (pro­vo­ca­tă de o ci­u­per­că) sau poa­te avea alte cau­ze lo­ca­le: der­ma­ti­tă de con­tact, aler­gie etc. Prin­tre fac­to­rii fa­vo­ri­zan­ţi se nu­mă­ră umi­di­ta­tea, fo­lo­si­rea in­co­rec­tă sau ex­ce­si­vă a be­ţi­soa­re­lor igi­e­ni­ce, cor­pii străini in­traau­ri­cu­lari, pro­te­ze­le au­di­ti­ve, trau­ma­tis­me­le lo­ca­le etc. Căl­du­ra și umi­di­ta­tea fa­vo­ri­ze­a­ză înmul­ţi­rea bac­te­ri­i­lor: cu cât pe­treci mai mult timp în apă (apa mă­rii, ba­zin), cu atât es­te mai ma­re ris­cul să apa­ră oti­ta ex­ter­nă. De ase­me­nea, ris­cul crește da­că apa es­te cal­dă și nu prea cu­ra­tă. SIMP­TO­ME

Ce­ea ce te va aler­ta va fi durerea, ca­re în mo­men­tul în ca­re tra­gi ușor de pa­vi­li­o­nul ure­chii de­vi­ne și mai intensă. Ade­se­ori, durerea se ac­cen­tue­a­ză pe tim­pul nop­ţii. Mes­te­ca­rea ali­men­te­lor îţi cre­e­a­ză dis­con­fort, ure­chea se poa­te înroși și pot apă­rea se­cre­ţii au­ri­cu­la­re de cu­loa­re alb-găl­bu­ie. De obi­cei au­zul nu es­te afec­tat. Da­că re­sim­ţi du­re­re sau dis­con­fort la ni­ve­lul ure­chii, du-te la me­dic. Spe­cia­lis­tul ORL îţi va pres­crie pi­că­turi an­ti­sep­ti­ce, an­ti­bac­te­ri­e­ne sau an­ti­fun­gi­ce, even­tual an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re pe ca­le ora

lă. De fo­los în cal­ma­rea du­re­rii și re­du­ce­rea in­fla­ma­ţi­ei sunt com­pre­se­le cal­de cu ri­va­nol apli­ca­te pe ure­chea du­re­roa­să.

◆ Cum pre­vii oti­ta ex­ter­nă? Du­pă duș sau îmbăi­e­re în ma­re ori în pis­ci­nă, eli­be­re­a­ză apa din urechi aple­cându-ţi ca­pul într-o par­te, apoi în ce­a­lal­tă. Nu te scăl­da în apă mur­da­ră și nu te scăr­pi­na în urechi cu un­ghia sau cu obi­ec­te as­cu­ţi­te, căci po­ţi răni pi­e­lea de­li­ca­tă din in­te­ri­o­rul ure­chii, fa­vo­ri­zând infec­ţia.

Oti­ta me­die

De­se­ori apa­re la 3-7 zi­le du­pă o in­fec­ţie res­pi­ra­to­rie (gri­pă, ră­ce­a­lă) și poa­te fi de ori­gi­ne vi­ra­lă sau bac­te­ria­nă. Simp­to­mul cel mai des acu­zat es­te durerea, ca­re poa­te fi de in­ten­si­ta­te me­die sau se­ve­ră, as­cu­ţi­tă sau pul­sa­ti­lă. Pe lângă du­re­re, sunt pre­zen­te și alte ma­ni­fes­tări ne­plă­cu­te: sen­za­ţie de ureche plină, scă­de­rea au­zu­lui la ure­chea afec­ta­tă, ţi­u­i­turi în ureche, fe­bră, sta­re ge­ne­ra­lă proas­tă. Da­că nu se in­sti­tu­ie re­pe­de tra­ta­men­tul adec­vat, tim­pa­nul se poa­te per­fo­ra și din ureche încep să cur­gă se­cre­ţii gal­be­ne: în acest mo­ment durerea ce­de­a­ză, dar infec­ţia ră­mâne și tre­bu­ie tra­ta­tă.

Aju­toa­re din na­tu­ră

* Căl­du­ra cal­me­a­ză durerea. Apli­că pe ure­chea du­re­roa­să com­pre­se cal­de: sti­clă cu apă cal­dă înfășu­ra­tă într-un pro­sop, pro­sop încăl­zit cu fi­e­rul de căl­cat, să­cu­leţ cu sa­re încăl­zi­tă.

* Un an­ti­bi­o­tic na­tu­ral ex­ce­lent es­te tinc­tu­ra de pro­po­lis, pe ca­re o po­ţi fo­lo­si atât in­tern (ia 10 pi­că­turi de trei ori pe zi, în mi­e­re, timp de 5 zi­le), cât și ex­tern - ume­zește un tam­pon de va­tă cu tinc­tu­ră și pu­ne-l se­a­ra în ureche.

Se es­ti­me­a­ză că pa­tru mi­li­oa­ne de ro­mâni nu aud bi­ne, dar mul­ţi dintre aceștia nu știu pro­ble­me cu au­zul. Asta pen­tru că di­mi­nua­rea au­zu­lui nu doa­re și se in­sta­le­a­ză în timp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.