DA­CĂ RE­ZUL­TA­TE­LE ANALIZELOR SUNT BU­NE, AVEM DE CE SĂ NE FA­CEM GRI­JI CĂ BEM MAI MULT DE­CÂT ES­TE DO­ZA ZIL­NI­CĂ RE­CO­MAN­DA­TĂ?

Sanatatea de Azi - - DIETA - Dr. Șer­ban Da­mian, nu­tri­ţi­o­nist, Cen­trul de nu­tri­ţie Su­per­fit, www.su­per­fit.ro

În ge­ne­ral, pro­be­le he­pa­ti­ce sunt afec­ta­te de con­su­mul de al­cool, pen­tru că fi­ca­tul es­te or­ga­nul un­de se pro­du­ce me­ta­bo­li­za­rea al­coo­lu­lui și el es­te pri­mul le­zat în ca­zul unui con­sum ex­ce­siv. To­tuși, ana­li­ze­le pot fi nor­ma­le mult timp, ce­ea ce nu înse­am­nă că es­te în re­gu­lă să se con­su­me bău­turi al­coo­li­ce fă­ră dis­cer­nă­mânt. Fi­e­ca­re dintre noi tre­bu­ie să își mo­ni­to­ri­ze­ze con­su­mul de al­cool și să se ab­ţi­nă atunci când con­sta­tă că de­pășește do­ze­le ma­xi­me re­co­man­da­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.