Vol­bu­ra de la A la Z

Noi îi spu­nem ro­chi­ţa-rându­ni­cii, oa­me­nii de ști­in­ţă i-au gă­sit un nu­me so­fis­ti­cat, Con­vol­vu­lus ar­ven­sis, iar agri­cul­to­rii, ca­re au pus-o în ca­pul unei lis­te de dău­nă­tori fe­ro­ce îi zic, sim­plu, vol­bu­ră.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

AAtât de dia­fa­nă es­te flo­ri­ci­ca ei și de plă­cut mi­ro­si­toa­re, încât cu greu ţi-ai pu­tea ima­gi­na cât de mult rău fa­ce cul­tu­ri­lor agri­co­le. Pen­tru că se ca­ţă­ră cu o for­ţă ini­ma­gi­na­bi­lă și se înmul­ţește la fel, vol­bu­ra es­te ade­vă­ra­tă pa­cos­te pen­tru agri­cul­tu­ră.

BBu­ru­ia­na, așa cum es­te con­si­de­ra­tă de că­tre cei ca­re se lup­tă să își ţi­nă cul­tu­ri­le să­nă­toa­se, nu se la­să ușor du­să din la­nuri, pod­go­rii sau gră­dini. Oda­tă in­fes­ta­te cu ace­as­tă plan­tă, 20-30% din cul­turi pot fi dis­tru­se.

CCe­ai­ul de vol­bu­ră are pro­pri­e­tă­ţi la­xa­ti­ve cu­nos­cu­te încă din Anti­chi­ta­te. Da­că es­te con­su­mat în do­ze po­tri­vi­te (1-2 căni pe zi, din 2 lin­gu­ri­ţe cu plan­tă la o ca­nă cu apă), poa­te fi foar­te efi­ci­ent împo­tri­va con­sti­pa­ţi­ei, aces­ta fi­ind, de altfel, cel mai im­por­tant efect

te­ra­peu­tic al plan­tei. Es­te re­co­man­da­tă și pen­tru scă­de­rea fe­brei, iar ex­tern se fo­lo­sește sub for­mă de com­pre­se, pen­tru tra­ta­rea ră­ni­lor sau ab­ce­se­lor.

DDis­chi­ne­zia biliară poa­te fi cal­ma­tă cu tinc­tu­ră de vol­bu­ră. Se cum­pă­ră de la pla­far sau se pre­pa­ră din 2 lin­guri de plan­tă us­ca­tă, ma­ce­ra­tă în 100 ml al­cool, vre­me de 10 zi­le.

Se iau 20 de pi­că­turi cu pu­ţi­nă mi­e­re, de 2 ori pe zi, din ca­re pri­ma do­ză ime­diat du­pă tre­zi­re.

EExis­tă stu­dii ca­re sus­ţin fap­tul că extrac­tul de vol­bu­ră are un pu­ter­nic efect an­ti­o­xi­dant.

FFlo­ri­le al­be sau roz, ca­re se des­chid di­mi­nea­ţa și se închid pe tim­pul nop­ţii, au pro­pri­e­tă­ţi an­ti­mi­cro­bi­e­ne și an­ti­fun­gi­ce. Ele se pot re­col­ta în se­zo­nul cald, apoi se usu­că între­gi într-o ca­me­ră bi­ne ae­ri­si­tă.

GGra­vi­de­le, dar și lău­ze­le nu au voie să con­su­me ni­ci­un fel de pre­pa­rat ca­re con­ţi­ne vol­bu­ră, de­oa­re­ce nu se știu foar­te mul­te lu­cruri des­pre efec­te­le sa­le se­cun­da­re. În plus, efec­tul la­xa­tiv es­te des­tul de pu­ter­nic.

IIndi­e­nii Na­va­jo o fo­lo­se­au ca re­me­diu pen­tru di­ver­se­le înţe­pă­turi de in­sec­te ori pen­tru a cal­ma de­ran­ja­men­te­le in­tes­ti­na­le, sti­mu­lând se­cre­ţia de bi­lă.

ÎÎnflo­rește din mai până în septembrie și poa­te fi întâlni­tă pes­te tot, de la deal la câmpie, dar și în par­cu­ri­le din orașe sau la mar­gini de drum.

MMen­strua­ţia abun­den­tă poa­te fi re­du­să cu aju­to­rul in­fu­zi­ei de vol­bu­ră. Se bea o ca­nă sau do­uă cu pre­pa­rat în fi­e­ca­re zi din mo­men­tul în ca­re se de­cla­nșe­a­ză men­strua­ţia.

PPlan­ta poa­te fi fo­lo­si­tă și pen­tru a cal­ma stările de

an­xi­e­ta­te și ner­vi. O ca­nă cu in­fu­zie de vol­bu­ră in­du­ce o sta­re de bi­ne și re­la­xa­re.

SSe­min­ţe­le ei sunt foar­te pu­ter­ni­ce și pot re­zis­ta în sol câte­va zeci de ani până când întâlnesc me­di­ul pro­pi­ce pen­tru a ger­mi­na.

RRo­chi­ţa-rându­ni­cii, cum i se mai spu­ne, es­te fo­lo­si­tă în anu­mi­te zo­ne din Asia și în scop cu­li­nar.

TTinc­tu­ra de vol­bu­ră es­te unul din­tre ce­le mai efi­ci­en­te pre­pa­ra­te din ace­as­tă plan­tă, dar poa­te fi fo­lo­sit cu suc­ces și vi­nul, în spe­cial pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea di­ges­ti­ei. Se ob­ţi­ne din 10 lin­guri de plan­tă us­ca­tă la 1 li­tru de vin de ca­să – se agi­tă zil­nic, vre­me de o lu­nă, apoi se fil­tre­a­ză și se bea un pă­hă­rel mic se­a­ra.

VVol­bu­ra es­te con­si­de­ra­tă o plan­tă dău­nă­toa­re, însă mul­ţi agri­cu­lori o fo­lo­sesc în mod con­tro­lat și pen­tru a „cu­ră­ţa“te­re­nul de sub­stan­ţe chi­mi­ce. Se pa­re că es­te foar­te efi­ci­en­tă pen­tru a înde­păr­ta re­zi­duu­ri­le de crom, cu­pru, cad­miu din sol. Plan­ta aju­tă la crește­rea fer­ti­li­tă­ţii so­lu­lui da­to­ri­tă anu­mi­tor sub­stan­ţe din ră­dă­ci­na sa.

ZZi­le­le în ca­re lu­mea cre­dea în aces­te su­per­sti­ţii au apus de mult, dar se spu­nea des­pre ro­chi­ţa-rându­ni­cii că, da­că sunt cu­le­se flo­ri­le ei, va avea loc o fur­tu­nă cu ful­ge­re și tu­ne­te ori că sub tu­fe­le ei își fac cu­i­bul șer­pii veni­noși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.