Tru­curi asia­ti­ce

Din India pro­fun­dă sau Ja­po­nia con­ser­va­toa­re avem mul­te de învă­ţat des­pre fru­mu­se­ţe și îngri­ji­re. Fe­mei­le din aces­te re­gi­uni, cu in­gre­di­en­te sim­ple, fac pi­e­lea și părul să ra­di­e­ze!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu părul stră­lu­ci­tor și pi­e­lea cu­ra­tă, mul­te fe­mei din Asia încă fo­lo­sesc in­gre­di­en­te na­tu­ra­le, tra­di­ţi­o­na­le pen­tru îngri­ji­re. Ulei­u­ri­le, con­di­men­te­le sau ore­zul sunt cos­me­ti­ce uzua­le în aces­te lo­curi. Și, cum tren­dul pro­du­se­lor na­tu­ra­le a ajuns și pe me­le­a­gu­ri­le noas­tre, am tras cu ochi­ul la ce fac de su­te de ani aces­te fe­mei fru­moa­se pen­tru fru­mu­se­ţe, mai ales că re­ţe­te­le lor au tre­cut tes­tul tim­pu­lui!

ULEIUL DE CO­COS

Es­te pro­du­sul bun din cap până-n pi­ci­oa­re și e do­ve­dit că fa­ce mi­nuni. Bo­gat în nu­tri­en­ţi, uleiul de co­cos es­te de­li­ci­os pen­tru con­sum, dar și foar­te fo­lo­si­tor da­că îl aplici pe corp. Da­că pi­e­lea es­te us­ca­tă, cu acest pro­dus o hi­dra­te­zi ra­pid. Fa­ce mi­nuni și pen­tru tăl­pi­le us­ca­te. Indi­en­ce­le apli­că acest ulei pe tăl­pi, îl ma­se­a­ză, apoi mai apli­că un strat, du­pă ca­re își înve­lesc pi­ci­oa­re­le în cârpe ume­de, înain­te de cul­ca­re. Noi pu­tem pu­ne niște șo­se­te de bum­bac.

Tot uleiul de co­cos es­te fo­lo­sit de in­di­en­ce pe post de unt de corp sau cre­mă de­ma­chian­tă, dar îl adau­gă cu ge­ne­ro­zi­ta­te și în măști­le de păr. La­să pi­e­lea su­plă și părul stră­lu­ci­tor.

TURMERICUL

Da­că noi îl fo­lo­sim ex­clu­siv în bu­că­tă­rie, asia­ti­ce­le îl adau­gă în tra­ta­men­te­le pen­tru ten, pen­tru că întârzie apa­ri­ţia ri­du­ri­lor. Pre­pa­ră o mas­că din­tr-o lin­gu­ri­ţă de praf de tur­me­ric, o lin­gu­ri­ţă de iaurt și câte­va de mi­e­re pen­tru a ob­ţi­ne pas­tă groa­să; o întind pe fa­ţă, gât și de­col­teu și o la­să să ac­ţi­o­ne­ze 15 mi­nu­te, apoi o înde­păr­te­a­ză cu apă. Te­nul ră­mâne ca­ti­fe­lat și stră­lu­ci­tor. Asia­ti­ce­le fo­lo­sesc turmericul și pen­tru a re­du­ce pe­te­le, ci­ca­tri­ci­le

și ac­ne­ea. Chiar și gi­ne­rii fo­lo­sesc ace­as­tă mas­că înain­te de nun­tă! Dar pen­tru o tușă mas­cu­li­nă, adau­gă 2-3 pi­că­turi de ulei de san­tal.

IAURTUL

Fo­lo­sit din be­lșug în mâncă­ruri, sa­la­te și so­suri, es­te be­ne­fic și pen­tru piele și păr. Zin­cul și aci­dul lac­tic aju­tă pi­e­lea să sca­pe de ce­lu­le­le moar­te și părul de se­bum și mur­dă­rie. Fo­lo­sește-l sim­plu sau în com­bi­na­ţie cu mi­e­re, în măști pen­tru păr și corp.

LĂMÂIA

Ze­a­ma de lă­mâie te aju­tă să eli­mini punc­te­le ne­gre și mă­tre­a­ţa de pe

scalp. Ja­po­ne­ze­le, chi­ne­zoai­ce­le și co­re­en­ce­le adau­gă ze­a­mă de lă­mâie în toa­te măști­le pen­tru ca te­nul lor să ră­mână fă­ră im­per­fec­ţi­uni și ce­va mai des­chis la cu­loa­re.

APA DE OREZ

Ja­po­ne­ze­le păs­tre­a­ză apa de la fi­er­tu­ra de orez și, du­pă ce s-a ră­cit, o fo­lo­sesc pe post de to­nic. Ace­as­tă apă hidratează pi­e­lea, strânge po­rii și are și un factor mic UV.

GOJI

Chi­ne­zii și ja­po­ne­zii cred că o piele să­nă­toa­să es­te re­zul­ta­tul can­ti­tă­ţii de căl­du­ră din sânge. Goji hră­nește fi­ca­tul, încăl­zește sânge­le și fa­ce pi­e­lea să ra­di­e­ze, prin ur­ma­re nu lip­sește din di­e­ta lor.

In lo­cul ca­fe­lei, ja­po­ne­zii be­au ce­ai ver­de. El ac­ţi­o­nea­ză ca un an­ti­o­xi­dant ca­re aju­tă la ac­ce­le­ra­rea re­ge­ne­ră­rii la ce­lu­le­lor și înce­ti­nește îmbă­trâni­rea. Pul­be­rea de tur­me­ric sau șo­fran in­dian o po­ţi gă­si la pla­far.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.