Des­pre cel mai ve­chi spi­tal din Ro­mânia

Se află la Si­biu și a fost con­stru­it acum mai bi­ne de 700 de ani. Iar des­pre Si­biu se poa­te spu­ne că a fost pi­o­ni­er în asis­ten­ţa me­di­ca­lă pu­bli­că.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pe stra­da Azi­lu­lui, la nr. 4, un­de astă­zi func­ţi­o­nea­ză un că­min de bă­trâni, se află o bi­se­ri­că din că­ră­mi­dă, Bi­se­ri­ca Azi­lu­lui. Es­te ce a ră­mas încă din pri­mul spi­tal din Si­biu, din Ro­mânia, ates­tat do­cu­men­tar în anul 1292.

Fra­ţii din Ordi­nul Sfântu­lui Spi­rit

Aceștia au pri­mit în 1292 un spa­ţiu în ca­re se obli­gau să asi­gu­re, pe de o par­te, ser­vi­ciu di­vin și să-i sus­ţi­nă spi­ri­tual pe pe­le­ri­nii găz­du­i­ţi aici, iar pe de altă par­te să-i îngri­je­as­că pe aceiași pe­le­rini ca­re su­fe­re­au de boli fi­zi­ce. Spi­ta­lul se su­bor­do­na și au­to­ri­tă­ţi­lor re­li­gi­oa­se, și ce­lor mu­ni­ci­pa­le. Cu alte cu­vin­te, așe­ză­mântul era mai de­gra­bă un com­plex ca­ri­ta­bil-re­li­gi­os de­cât un spi­tal în sen­sul de astă­zi al cu­vântu­lui. Dar ce con­te­a­ză es­te că pa­ci­en­ţii pri­me­au și îngri­ji­re me­di­ca­lă pe lângă cea su­fle­te­as­că. Pri­mul con­du­că­tor al pri­mu­lui spi­tal pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei de azi a fost ma­gis­trul Val­the­rus, con­form unui do­cu­ment din 1308.

Pri­mii me­dici

Până în se­co­lul al XV-lea, asis­ten­ţa me­di­ca­lă era asi­gu­ra­tă tot de că­lu­gări. Pri­ma ates­ta­re do­cu­men­ta­ră a unui me­dic ab­sol­vent de Me­di­ci­nă îl po­me­nește pe dr. Ja­cob, ca­re avea gri­jă de eli­ta lo­ca­lă. În 1510 es­te ates­tat Jo­hann Sal­tzman, cel ca­re a oprit epi­de­mia de ci­u­mă din oraș. Nu poa­te fi omis fap­tul că tot la Si­biu a apă­rut, în 1793, pri­ma car­te de me­di­ci­nă ro­mâneas­că scri­să de ocu­lis­tul Ioan Pi­ua­ri­uMol­nar: „Sfă­tu­i­re că­tre stu­den­ţii în chi­rur­gie“. Pi­ua­riu-Mol­nar se și sta­bi­lește la Si­biu, fi­ind nu­mit „me­dic ocu­list al Ma­re­lui Prin­ci­pat al Tran­sil­va­ni­ei“și „pro­to­me­di­cus“al Arde­a­lu­lui.

SPI­TA­LUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SI­BIU ARE ȘI EL O IS­TO­RIE… SECULARĂ. ÎN CLĂDIREA UN­DE AZI FUNC­ŢI­O­NEA­ZĂ DERMATOLOG­IA, CONSTRUITĂ ÎN 1904, S-A NĂS­CUT UMANISTUL NICOLAUS OLAHUS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.