Le­gu­mi­noa­se­le, mai des la ma­să

Lin­te, fa­so­le boa­be... Ai cam ui­tat de le­gu­mi­noa­se? Poa­te du­pă ce vei afla cât de be­ne­fi­ce sunt să­nă­tă­ţii vei înce­pe să le pui mai des în far­fu­rie.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Le­gu­mi­noa­se­le sunt plan­te cu fruc­te­le închi­se în păs­tăi. Fa­so­lea us­ca­tă, ma­ză­rea, lin­tea, nău­tul și soia sunt ce­le mai con­su­ma­te. Fo­lo­si­te mai rar, dar la fel de să­nă­toa­se sunt și bo­bul, lu­pi­nul, schin­du­ful... Altă­da­tă, le­gu­mi­noa­se­le ocu­pau un loc im­por­tant în ali­men­ta­ţie, dar astă­zi con­su­mul lor s-a di­mi­nuat foar­te mult. Se pa­re că le mâncăm doar o da­tă la 10-15 zi­le. Mult prea rar, ţi­nând se­a­ma de ca­li­tă­ţi­le nu­tri­ti­ve de ex­cep­ţie cu ca­re sunt înzes­tra­te. Ide­al ar fi, sus­ţin nu­tri­ţi­o­niștii, să mâncăm zil­nic o por­ţie de le­gu­mi­noa­se. Ia­tă ar­gu­men­te­le lor!

O co­moa­ră de nu­tri­en­ţi

Gă­sim în le­gu­mi­noa­se o ma­re va­ri­e­ta­te de vi­ta­mi­ne (A, B-uri, C, E, K), mi­ne­ra­le (fi­er, cal­ciu, fos­for, mag­ne­ziu, zinc, mo­lib­den, se­le­niu), an­ti­o­xi­dan­ţi (ca­re ne fe­resc de dia­bet, boli de ini­mă, can­cer), fi­bre, ome­ga 3, pro­tei­ne (o por­ţie de 200 g îţi ofe­ră tot atâtea pro­tei­ne cât 100 g car­ne). Avan­ta­jul pro­tei­ne­lor ve­ge­ta­le es­te că nu con­ţin gră­si­mi și nici co­les­te­rol.

Să­ţi­oa­se și pri­e­te­noa­se cu si­lue­ta

Mă­nâncă le­gu­mi­noa­se la ma­sa de prânz și vei ve­dea că până la ci­nă nu vei mai fi ten­ta­tă să ron­ţăi ce­va. Asta de­oa­re­ce le­gu­mi­noa­se­le con­ţin glu­ci­de com­ple­xe (za­ha­ruri „bu­ne“), ca­re îţi po­to­lesc foa­mea (și pof­ta de dul­ce) pen­tru mai mul­tă vre­me.

Fi­bre pro­tec­toa­re

Se știe că un re­gim ali­men­tar bo­gat în fi­bre ne poa­te feri de mul­te boli, pre­cum dia­bet, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, ma­la­dii car­di­o­vas­cu­la­re, obe­zi­ta­te, tul­bu­rări ale sis­te­mu­lui di­ges­tiv. Te su­pă­ră con­sti­pa­ţia? Mă­nâncă cu lin­te, ma­ză­re, fa­so­le us­ca­tă... O por­ţie de 200 g îţi fur­ni­ze­a­ză ju­mă­ta­te din apor­tul zil­nic ne­ce­sar de fi­bre, des­pre ca­re se știe că reglează tran­zi­tul in­tes­ti­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.