Te îmbol­nă­vește ce­ea ce mă­nânci?

Tensiunea ta es­te prea mi­că, ai lip­să de fi­er, nu po­ţi scăpa de coșuri? De vi­nă poa­te fi ali­men­ta­ţia de zi cu zi.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Une­le obiceiuri ali­men­ta­re (din­tre ca­re une­le să­nă­toa­se, apa­rent) au efec­te se­cun­da­re pe ca­re nici nu le bă­nu­im.

Află în con­ti­nua­re da­că simp­to­me­le cu ca­re te con­frun­ţi pot fi pro­vo­ca­te de ce­ea ce obișnu­i­ești să mă­nânci sau să bei.

Ai hi­po­ten­si­u­ne?

Po­si­bil vi­no­vat: ce­ai­u­ri­le di­u­re­ti­ce.

Știi cât e de să­nă­tos con­su­mul de ce­ai, mai ales va­ra, când or­ga­nis­mul se des­hi­dra­te­a­ză în ritm alert!

Unul din­tre ce­le mai lău­da­te soi­uri es­te ceaiul ver­de, ener­gi­zant și bo­gat în an­ti­o­xi­dan­ţi, dar pu­ţini știu că un con­sum ma­re de ce­ai ver­de zi­le la rând eli­mi­nă nu doar to­xi­ne­le din or­ga­nism, ci și cal­ci­ul și po­ta­si­ul. În spe­cial pe ca­ni­cu­lă, când ori­cum tran­spi­ra­ţia ex­ce­si­vă du­ce la o scă­de­re a ni­ve­lu­lui de po­ta­siu, ceaiul ver­de și ori­ce alt ce­ai diuretic (mă­ta­se de po­rumb, co­zi de ci­reșe) tre­bu­ie evi­ta­te în can­ti­tă­ţi mari, altfel se poa­te in­sta­la hi­po­ten­si­u­nea.

Mer­gi des la toaletă?

Po­si­bil vi­no­vat: băuturile carbogazoa­se.

Băuturile aci­du­la­te (ce­le carbogazoa­se, tip co­la, dar și be­rea) te tri­mit la toaletă mult mai des pen­tru că au efect diuretic. Nici

mă­car nu te hidratează, dim­po­tri­vă, men­ţin sen­za­ţia de se­te și au nu­mai efec­te ne­do­ri­te. Poa­te fi mai greu de­cât îţi ima­gi­ne­zi să re­nun­ţi la ele din­tr-o da­tă, dar înlo­cu­i­ește-le trep­tat cu apă mi­ne­ra­lă, ce­ai­uri pre­pa­ra­te în ca­să, li­mo­na­dă îndul­ci­tă cu pu­ţi­nă mi­e­re.

Nu sca­pi de acnee?

Po­si­bil vi­no­vat: car­bo­hi­dra­ţii și gră­si­mi­le.

Când îţi apa­re un coș, îţi spui că poa­te ţi-ai atins pi­e­lea cu mâi­ni­le nu toc­mai cu­ra­te. Dar da­că ac­ne­ea e o problemă la or­di­nea zi­lei, una din­tre cau­ze poa­te fi ali­men­ta­ţia. Des­pre gră­si­mi se știe că dău­nea­ză te­nu­lui, dar nu nu­mai ele, ci și car­bo­hi­dra­ţii. O di­e­tă ca­re abun­dă în pro­du­se cu in­di­ce gli­ce­mic ma­re, cum sunt pâi­nea al­bă, ore­zul alb, pas­te­le și dul­ci­u­ri­le pli­ne de za­hăr, afec­te­a­ză as­pec­tul pi­e­lii: gră­besc apa­ri­ţia ri­du­ri­lor și a in­fla­ma­ţi­i­lor de tot fe­lul. Da­că nu po­ţi scăpa de coșuri, înce­ar­că o di­e­tă cu in­di­ce gli­ce­mic scă­zut, ba­za­tă pe le­gu­me, fruc­te, iaur­turi și car­ne sla­bă. Du­pă trei luni de re­gim, as­pec­tul pi­e­lii tre­bu­ie să fie mult îmbu­nă­tă­ţit.

Nu ai pu­te­re când faci sport?

Po­si­bil vi­no­vat: di­e­ta res­tric­ti­vă. S-a con­sta­tat că spor­ti­vii ca­re ur­me­a­ză di­e­te cu un con­ţi­nut scă­zut de gră­si­mi sunt mai ex­puși ac­ci­den­tă­ri­lor și au o re­zis­ten­ţă scă­zu­tă com­pa­ra­tiv cu cei ca­re nu-și im­pun res­tric­ţii.

Da­că faci sport, ai ne­voie de gră­si­mi și pro­tei­ne în di­e­tă, din­tre ce­le să­nă­toa­se, pe ca­re le iei din pește, car­ne sla­bă, ole­a­gi­noa­se (mig­da­le, alu­ne de pă­du­re, nuci). E drept că da­că faci ex­ce­se cu­li­na­re, spor­tul e de­ge­a­ba, dar nici să fii spor­tiv și să mă­nânci nu­mai sa­la­te nu es­te o idee bu­nă. Când or­ga­nis­mul e so­li­ci­tat (fie că e vor­ba de aler­gări, înot sau mers la sa­lă), are ne­voie de ali­men­te hră­ni­toa­re, în spe­cial de pro­tei­ne, esen­ţia­le pen­tru ma­sa mus­cu­la­ră, pen­tru a se re­fa­ce.

Te dor ar­ti­cu­la­ţi­i­le?

Po­si­bil vi­no­vat: prea mul­tă car­ne. Con­su­mul ma­re de car­ne roșie, fruc­te de ma­re și be­re poa­te pro­vo­ca un atac de gu­tă, ce se ma­ni­fes­tă prin du­reri pu­ter­ni­ce în zo­na de­ge­tu­lui ma­re de la pi­ci­or, a închei­e­tu­ri­lor sau ar­ti­cu­la­ţi­i­lor mâi­nii. Du­pă câte­va zi­le, du­re­ri­le ce­de­a­ză, dar boa­la ră­mâne. De vi­nă sunt pu­ri­ne­le con­ţi­nu­te de ali­men­te­le mai sus men­ţi­o­na­te, sub­stan­ţe ca­re cresc ni­ve­lul de acid uric din sânge. Acu­mu­lat sub for­mă de cris­ta­le în zo­na ar­ti­cu­la­ţi­i­lor, pro­voa­că in­fla­ma­ţie și du­reri in­ten­se. So­lu­ţia es­te să eli­mini pe cât po­si­bil din me­niu or­ga­ne­le de ani­ma­le (fi­ca­tul), car­nea roșie, cre­ve­ţii, scoi­ci­le, pește­le gras, al­coo­lul.

Ai ane­mie?

Po­si­bil vi­no­vat: di­e­ta ve­ge­ta­ria­nă. Mul­ţi aleg să ur­me­ze o di­e­tă ve­ge­ta­ria­nă pen­tru că o con­si­de­ră mai să­nă­toa­să. Însă fe­mei­le în spe­cial sunt ori­cum pre­dis­pu­se la ane­mii fe­ri­pri­ve din cau­za sânge­ră­ri­lor lu­na­re. De ace­ea, fi­e­rul es­te esen­ţial în di­e­ta zil­ni­că da­că vrei să pre­vii ris­cul de ane­mie. Te sim­ţi me­reu obo­si­tă, ești pa­li­dă, bă­tăi­le ini­mii sunt ne­re­gu­la­te, tran­spiri mult? Mer­gi la me­dic și-ţi va pres­crie un tra­ta­ment, cel mai pro­ba­bil un su­pli­ment ali­men­tar pe ba­ză de fi­er. Chiar da­că ex­clu­zi car­nea roșie din me­niu, ca­ren­ţa poa­te fi aco­pe­ri­tă prin­tr-o di­e­tă va­ria­tă, ca­re să in­clu­dă ver­de­ţuri, spa­nac, se­min­ţe de su­san, năut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.