Pe­ri­co­lul de­pre­si­ei

Schim­bă­ri­le cu ca­re ne întâmpi­nă bă­trâne­ţea, da­că nu știm să le ges­ti­o­năm, ne pot împin­ge în bra­ţe­le de­pre­si­ei.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pen­si­o­na­rea, pi­er­de­rea par­te­ne­ru­lui de via­ţă, a ru­de­lor sau a pri­e­te­ni­lor apro­pia­ţi, ple­ca­rea copiilor de aca­să sau, dim­po­tri­vă, su­pra­so­li­ci­ta­rea din pos­tu­ra de bu­nic ori fiu res­pon­sa­bil de îngri­ji­rea unui pă­rin­te ne­pu­tin­ci­os, izo­la­rea so­cia­lă, con­frun­ta­rea cu di­ver­se pro­ble­me de să­nă­ta­te pot con­sti­tui la se­nec­tu­te mo­ti­ve se­ri­oa­se ale de­zo­lă­rii.

Ni­mic nu mai e la fel

De­pre­sia nu afec­te­a­ză doar sta­rea de spi­rit, ci te și se­că­tu­i­ește de pu­teri, îţi per­tur­bă som­nul, îţi sca­de pof­ta de mânca­re, do­rin­ţa de a trăi, de a lup­ta cu nea­jun­su­ri­le. Când ești de­pri­mat, nu vrei să mai faci ni­mic, nu vrei să mai ve­zi pe ni­meni, ce­ea ce nu fa­ce de­cât să agra­ve­ze ace­as­tă sta­re. Apoi, de­pre­sia mai poa­te fi pro­vo­ca­tă de une­le boli in­va­li­dan­te, pre­cum cancerul, boa­la Par­kin­son, dia­be­tul și im­pli­ca­ţi­i­le lui, de tul­bu­rări hor­mo­na­le, pre­cum afec­ţi­u­ni­le ti­roi­di­e­ne, de lipsa unor vi­ta­mi­ne din or­ga­nism. Cum poa­te fi evi­ta­tă? Cu cât ești mai ac­tiv fi­zic, men­tal și so­cial, cu atât mai bi­ne. Cel mai im­por­tant es­te să vor­bești des­pre ce­ea ce sim­ţi! De­pre­sia nu es­te un to­va­răș de drum de ne­des­păr­ţit al vârstei înain­ta­te, ea poa­te fi com­bă­tu­tă, aju­to­rul ce­lor apro­pia­ţi fi­ind esen­ţial în acest sens.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.