Afec­ţi­u­ni­le ini­mii

Toa­tă lu­mea știe că se moa­re foar­te des din cau­za bo­li­lor de ini­mă, ca­re fac ra­va­gii mai ales prin­tre vârstnici, în toa­tă lu­mea. Dar știi ce anu­me le fa­vo­ri­ze­a­ză și cum evi­ţi fac­to­rii de risc?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Oda­tă cu îmbă­trâni­rea or­ga­nis­mu­lui, ini­ma, îmbă­trânind și ea, de­vi­ne mai pu­ţin efi­ci­en­tă, mo­tiv pen­tru ca­re sun­tem ne­voi­ţi să de­pu­nem un efort mai ma­re în tim­pul ori­că­rei ac­ti­vi­tă­ţi. Fi­resc, ca­pa­ci­ta­tea de a ex­tra­ge oxi­ge­nul din sânge, pre­cum și pu­te­rea de pom­pa­re a aces­teia scad. Apoi, val­ve­le, adi­că poar­ta din­tre ar­te­re și ca­me­re­le ini­mii, nu mai lu­cre­a­ză la fel de bi­ne, pe va­se­le de sânge se de­pu­ne gră­si­me, ca­re le îngroașă și

le ri­gi­di­ze­a­ză... Toa­te aces­tea fa­vo­ri­ze­a­ză in­stau­ra­rea bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re. Va­lo­ri­le cres­cu­te ale co­les­te­ro­lu­lui, hi­per­ten­si­u­nea ar­te­ria­lă și greu­ta­tea cor­po­ra­lă ex­ce­si­vă nu fac de­cât să ne ex­pu­nă și mai mult, fi­ind pri­mii trei fac­tori ho­tă­râtori în de­cla­nșa­rea bo­li­lor de ini­mă.

CUM ŢII SUB CON­TROL?

Cum nu po­ţi da tim­pul îna­poi, n-ai cum să re­me­di­e­zi mo­di­fi­că­ri­le struc­tu­ra­le, ca­re le atrag du­pă si­ne pe ce­le func­ţi­o­na­le și împreu­nă pe ce­le fi­zi­o­pa­to­lo­gi­ce. Sin­gu­rul ca­re îţi poa­te fi de aju­tor ori­când es­te un stil de via­ţă să­nă­tos. Iar pen­tru sis­te­mul car­di­o­vas­cu­lar asta înse­am­nă o di­e­tă bo­ga­tă în le­gu­me și fruc­te pen­tru men­ţi­ne­rea elas­ti­ci­tă­ţii va­se­lor san­gvi­ne, esen­ţia­lă pen­tru ca sânge­le să iri­ge cât mai bi­ne ini­ma, evi­ta­rea stre­su­lui și a emo­ţi­i­lor pu­ter­ni­ce, a greu­tă­ţii cor­po­ra­le ex­ce­si­ve, a tu­tu­nu­lui și al­coo­lu­lui. Mișca­rea ţi­ne și ea sub con­trol fac­to­rii aso­cia­ţi bo­li­lor car­dia­ce, pre­cum hi­per­ten­si­u­nea și dia­be­tul. Doar 15-20 de mi­nu­te de exer­ci­ţii fi­zi­ce pe zi pot pre­ve­ni îmbol­nă­vi­rea ini­mii. Apoi, fie că te su­pă­ră ini­ma, fie că nu-ţi cre­e­a­ză ni­ci­un fel de ne­plă­ceri, mă­car o da­tă pe an so­li­ci­tă un con­trol car­di­o­lo­gic de ru­ti­nă și ur­me­a­ză sfa­tu­ri­le me­di­ca­le pri­mi­te!

Știai?

Exis­tă pro­du­se ali­men­ta­re pe ca­re nu­tri­ţi­o­niștii le in­clud în ca­te­go­ria „hra­nă pen­tru ini­mă“, prin­tre aces­tea la loc de frun­te si­tuându-se uleiul de măs­li­ne, pește­le gras, nu­ci­le, me­re­le, viși­ne­le și cai­se­le, ful­gii de ovăz.

❖ Ali­men­ta­ţia echi­li­bra­tă și mișca­rea au rol esen­ţial atât în pre­veni­rea, cât și în ţi­ne­rea sub con­trol a bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re in­stau­ra­te de­ja.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.