Со­став ре­дак­ци­он­ной кол­ле­гии/ Editorial team:

Lechaschij vrach - - Содержание -

м. Б. ан­ци­фе­ров/ M. B. Antsiferov (москва)

н. г. аста­фье­ва/ N. G. Astafieva (Са­ра­тов)

З. Р. ах­ме­дов/ Z. R. Akhmedov (ма­хач­ка­ла)

С. в. Бель­мер/ S. V. Belmer (москва)

Ю. я. вен­ге­ров/ Yu. Ya. Vengerov (москва)

е. Б. Баш­ни­на / E. B. Bashnina (С.-пе­тер­бург)

н. в. Бо­ло­то­ва/ N. V. Bolotova (Са­ра­тов)

г. в. вол­ги­на/ G. V. Volgina (москва)

Ю. а. гал­ля­мо­ва/ Yu. A. Gallyamova (москва)

н. а. геп­пе/ N. A. Geppe (москва)

т. м. Жел­ти­ко­ва/ T. M. Zheltikova (москва)

С. н. Зор­кин/ S. N. Zorkin (москва)

г. н. ка­рет­ки­на/ G. N. Karetkina (москва)

С. Ю. ка­лин­чен­ко/ S. Yu. Kalinchenko (москва)

е. н. кли­мо­ва/ E. N. Klimova (москва)

е. и. крас­но­ва/ E. I. Krasnova (но­во­си­бирск)

я. и. ле­вин/ Ya. I. Levin (москва)

м. а. лив­зан/ M. A. Livzan (омск)

е. Ю. май­чук/ E. Yu. Maichuk (москва)

д. Ш. ма­ча­рад­зе/ D. Sh. Macharadze (москва)

С. н. мех­те­ев/ S. N. Mekhteev (С.-пе­тер­бург)

Ю. г. му­хи­на/ Yu. G. Mukhina (москва)

ч. н. му­ста­фин/ Ch. N. Mustafin (москва)

а. м. мкр­ту­мян/ A. M. Mkrtumyan (москва)

С. в. недо­го­да/ S. V. Nedogoda (волгоград)

в. а. Ре­вя­ки­на/ V. A. Revyakina (москва)

е. Б. Ру­да­ко­ва/ E. B. Rudakova (москва)

а. и. Си­но­паль­ни­ков/ A. I. Sinopalnikov (москва)

а. С. Скот­ни­ков/ A. S. Skotnikov (москва)

в. в. Смир­нов/ V. V. Smirnov (москва)

в. м. Сту­де­ни­кин/ V. M. Studenikin (москва)

Ю. л. Сол­дат­ский/ Yu. L. Soldatsky (москва)

т. в. Со­ло­губ/ T. V. Sologub (С.-пе­тер­бург)

г. д. та­ра­со­ва/ G. D. Tarasova (москва)

л. г. тур­би­на/ L. G. Turbina (москва)

н. в. то­роп­цо­ва/ N. V. Toroptsova (москва)

е. г. фи­ла­то­ва/ E. G. Filatova (москва)

н. в. чи­ча­со­ва/ N. V. Chichasova (москва)

м. н. Ша­ров/ M. N. Sharov (москва)

в. Ю. Ши­ло/ V. Yu. Shilo (москва)

л. д. Школь­ник/ L. D. Shkolnik (москва)

п. л. Щер­ба­ков/ P. L. Scherbakov (москва)

л. а. Щеп­ля­ги­на/ L. A. Scheplyagina (москва)

п. а. Щеплев/ P. A. Scheplev (москва)

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.