ОТ­ВЕ­ТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБ­ЛИ­КО­ВАН­НЫЕ В №44

MK-Bulvar - - Сканворды На Бульваре -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: За­пах - Вещь - Ве­ко - Яго­да - Удаль - Воль­во - Ко­са - Ше­пот - Про­хла­да - Ми­ми­ка - Джин - Ка­ме­ра - Фо­ма - Био­по­ле - Хулиган - Ли­па - Факт - Егерь - Ри­га - Бар­бос - Пик - Кон­такт - Си­сте­ма - Са­ло - За­жим - Сте­ла - Ма­кла­ков - Ка­зах - Обу­за - Ная - Уран ПО ВЕРТИКАЛИ: Проблеск - Ко­фе­ин - Храп - За­яц - Моль­ба - Ка­че­ли - Ак­са­кал - Про­вод - Ре­пор­таж - До­са­да - Ли­ман - Хва­ла - Ро­со­ма­ха - Ми­цу­би­си - Кув­шин - Сус­ло - Во­до­ем - Фи­фа - Та­бу - Пирога - Пе­ре­кур - Щел­чок - Мак­сим - Ло­за - Та­лант - Ка­ра­ван

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скуп­ка - Отру­би - Дан­тес - Ат­лант - Су­ши - Ар­тек - Топь - Ко­мис­сия - За­го­вор - Кли­мат - Лу­за - Мост - Оса­док - Вер­махт - Ри­шар - Ха­лиф - Ка­ра­ка­ти­ца - По­ход - Фет - Слон - Ка­ни­стра - По­ло­са - Дуб­лин - Ланч - Ще­кол­да - Кор­сар - Со­ус ПО ВЕРТИКАЛИ: Ро­ман­тик - Рас­су­док - Лы­жи - Лап­ти - Под­бор - Су­дарь - Ва­гон - Бант - За­мер - Пи­ща - Син­те­за­тор - Ко­ро­нер - Смрад - Утес - Коф­та - Ко­лос - Су­хов - Ха­апа­са­ло - Мо­лот - Нан­ду - Ан­ти­ви­рус - Ха­ки - Час - За­кат - Спад - Лифт - Офи­цер - Язык - Фа­та

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.