ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯН­ВА­РЯ

Moskovski Komsomolets - - Курьер Культуры -

ПО ГО­РИ­ЗОН­ТА­ЛИ: 1. Вер­стак. 4. Под­счет. 10. Гос­по­жа. 11. Ис­то­рик. 13. Ящер. 14. Холл. 15. Уни­вер­сам. 16. Игол­ка. 18. Ар­ме­ец. 20. Па­те­фон. 22. Сми­ре­ние. 23. Не­вест­ка. 24. Рас­пя­тие. 27. Вез­де­ход. 30. Иг­руш­ка. 32. Ко­ньяк. 34. Ай­ки­до. 35. Скейт­борд. 36. Ценз. 38. Скат. 39. Тор­на­до. 40. Ли­чин­ка. 41. Сму­тьян. 42. Над­филь. ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. Вли­я­ние. 2. Спор. 3. Ам­плуа. 5. Обой­ма. 6. Стих. 7. Теп­ли­ца. 8. Раз­ви­тие. 9. Мик­ро­фон. 10. Ге­ро­изм. 12. Ко­ше­лек. 17. Кор­руп­ция. 19. Рас­сте­гай. 20. Пи­нет­ки. 21. Но­виз­на. 25. Або­нент. 26. Ефрей­тор. 27. Вы­ши­ба­ла. 28. От­пис­ка. 29. Экс­цесс. 31. Фор­тель. 33. Ксе­ния. 34. Ад­жи­ка. 37. Зонт. 38. Скиф.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.