Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

118 : 118 : 118

118

118 : Ž‹ƒ š‚… ‹ž „ “  ­ € ‚ ƒ­ „…ƒ   †  ‡ ˆ  ‚ „†‰. …†  Š ‚ ‹­  Š ‚ Œƒ‹­ Œ‚Ž‚ƒ †­ Ž‹ Œ † ‘ƒ ‚…‚ ’  ‹‚ ŽŒ‚ “’. € ‚ ƒ Ž Œ †” ­‚  ‰† ƒ ƒ „…† ‘•ˆ ‚•‚ƒ  ­Š ‚ ƒ —‹ƒ“ Œ‘—‹­ ˜ ƒ  …† „   ™Œ‚ ƒ „. šƒ—‹ ŽŒ ‡ šƒ“ Ž Œ † ­’ ›—‚‰ € ‚ ƒ†œ, š‚… ‚, Ž… ‚ ƒ’ Žƒ† …†ƒ“ ’. – , . - , , - . -    , - ,   .  ,  – , – .  , , - , .  ,  , . , -   .  , – , .  .  , -  : . O

© PressReader. All rights reserved.