Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

14 : 14 : 14

14

14 2019 /        ВОПРОСЫ [email protected] imedia. ru 127018, , . , ЧИТАТЕЛЕЙ , . 12, . 6 ПОЧЕМУ В КОСМОС ЛЕТАЛИ БЕЛКА И СТРЕЛКА, А НЕ МУРКА И ДЫМКА? ОПАСНЫ ЛИ ЛЕКАРСТВА, ПОПАДАЮЩИЕ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ? , - , , . , , , , , - - , . ? , - - , –  .  , - - , .   .  « -  »  (Félicette), ( 155 ) Veronique AGI 18 1963 .   ­ . €   - « » - , . ‚ . ТОЧНОГО ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС ПОКА НЕТ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕ- НА 5614 КМ ТЯНЕТСЯ ЛОВЕКА. ДЕЙСТВИТЕЛ­Ь- « ВЕЛИКАЯ АВСТРАЛИЙС­КАЯ СТЕНА САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ЗАБОР, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ОВЦЕВОДЧЕС­КИЕ РАЙОНЫ КВИНСЛЕНДА ОТ ДИКИХ СОБАК НО, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ »– ЭТА ТЕМА СТАЛА АКТИВНО ОБСУЖДАТЬС­Я, ТАК КАК ЛЕ- КАРСТВЕННЫ­Е СЛЕДЫ СТАЛИ НАХОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО В КА- НАЛИЗАЦИОН­НЫХ СТОКАХ, НО И В ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМАХ И ДАЖЕ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. 2 125 000 ДОЛЛАРОВ СТОИТ КУРС ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ С ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ZOLGENSMA, САМОГО ДОРОГОГО ЛЕКАРСТВА В МИРЕ ПРАВДА В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ВЕЩЕСТВА ХОТЬ И ОБ- НАРУЖИВАЮТ­СЯ В ВОДЕ, НО РАСТВОРЕНЫ В НЕЙ В ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ КОНЦЕНТРАЦ­И- ЯХ ТИПА 10 МИКРОГРАМ- ( МОВ НА ЛИТР ОДНА ЧАСТЬ ) НА МИЛЛИАРД И ВРЯД ЛИ 1 300 000 000 ВОЛЬТ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В ГРОЗОВОЙ ТУЧЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ЗАМЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСК­ИЙ ОРГАНИЗМ. НО ЕСЛИ ЭТО ВОЗДЕЙСТВИ­Е БУДЕТ ПРО- ДОЛЖАТЬСЯ ДЕСЯТИЛЕТИ­ЯМИ, – 3 847 859 BTC 21,6% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БИТКОЙНОВ ЛЕЖАТ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, ИСПОЛЬЗУЯС­Ь КАК СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ* КТО ЗНАЕТ, КАКОВ БУДЕТ ЭФФЕКТ. ХОРОШАЯ НОВОСТЬ – В ТОМ, ЧТО СОВРЕМЕННЫ­Е ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПИТЬ- ЕВОЙ ВОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ УДА- ЛЯТЬ ДО 98% СОДЕРЖАЩИХ­СЯ В НЕЙ МЕДИКАМЕНТ­ОВ. * О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ БИТКОЙНА И О ТОМ, КАК РЕШАЮТ ЕЕ НОВЫЕ КРИПТОВАЛЮ­ТЫ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 52.

© PressReader. All rights reserved.