Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

56 : 56 : 56

56

. , WI FI, , .     ­ €‚ƒ „…† ‡€ˆ ˆ†ˆ ‰ˆŠ †‹ , Š Œ ‡ ŽŠ ­‹„ – …‘Š Œ  ­ ƒ‡†ƒ ‡€ˆ’ ­‹ ˆ‹ YSP-5600, ‰ˆ‹… … ­ †   “Šƒ ˆ… Š… ‹ ,‰ Œ  ­ ƒ‡†ƒ …†‹-†€„€ ‹’ †‰– „ †‚Š ­‹Š   Œ  ­‹„Š€“ †ˆ€ ˆ€ ‡ „‹€” ˆ…Š† ‰ Š‹Š‡‹†ƒ    „…†ŽŠ… ˆŠ †‹….  • Žƒ „Š† ‡ —€Šˆ˜’ Œ  ­‹„Š …€ ƒ‹€…-   …. Š”ˆ…Š†Š’ Œ  ­‹„Š’ „…†ŽŠ’ ‡€ˆ † ‹  “˜ ’ „ ™ “Œ   ’ …€‡ˆ. …‹    ” Š  ˆ ƒˆ ˆ…­†Š’ ­€ ˆ†“ †ˆ   ˆˆ†‚   ŠŠ    …. „Š E

© PressReader. All rights reserved.