Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

67 : 67 : 67

67

– , , . , .  ­ €‚ƒ„… ­  † €‚‡ˆ‡ƒ ‰€ Š ‹ˆ‡‹Œ ‡Ž‹‡‹ €‚‡‘ Š’,  ‰ ‚ƒ† ˆ‚†Š€‚‹ ‡ ‚ “‹ Œ„‚”‚‡‹…†• ƒ‚­. ‹Ž  ˆ€„‚‹… “‚ƒ… ‹‡, †ƒ€‡‡ ˆ‚†‡€‘‡  ‹ˆ„‚ Multifunkt­ionsadditi­v Diesel ‹ Liqui Moly. ‡ Ž†ˆ”‚‡‹ †‚“‚ ‹‚•  †‡”‚‡ Š †„•‘­ Š‡‚ƒ‡Š, ‡ ‹‡‘“ ˆ ’‡‹ ‘ƒ‚Œ— Œ†‹­”‚†‹… †Š ˜„‹ †‚†‹  ˆ‚‹‡‚• €‚‰‡‹„•. ‚ ˜‹ †‹‚†‹… ƒ‡ˆ‡‘‚ ƒ‡†‹‡‹ ƒ‡”‚‹„… – ‹ŽŒ‹†• †‰ 25 ‚„„‚„‚‹ “‚€‘†‹‚ ‡ 15 „‚‹ ‹ˆ„‚‡. Ž ” †‡ƒ ‡—™‚ ‡‹‚‡„ €„• ‹ˆ„‚‰ ‡††‡  †‘‰ €‡„‚• •„•‹†• ‹ˆ„‚ ‚ ‹ ‰ ‡‹‚›‚‘š‚ Š †­†‹ ƒ‡‚†‚‹ ˜››‘‹‚†‹… ‡Ž‹  ‹‡. „• ‚Š ˆ‘‚ ‚†ˆ„…ƒŒ‹†• ‹€ HFRR – ‹‡„„‚”†‘‚­ ’‡ ‡ ˆ‹•“‚‚ 75 ‚Œ‹ †’‡‹ ƒ‡‹-ˆ†‹Œˆ‡‹„…  €‚“‚•  ‹† ‘‹‡‘‹ † ‹†‹­ ˆ„‡†‹‚‘­. ‹ ˆ‚†Š€‚‹  †‹‰ ˆ€„ €‚‡ˆ‡ƒ ‹ˆ‡‹Œ ‚ † €Ž‡„‚  ˆ•‹ ‘‹‡‘‹‡ ‚†ˆ ‹ ‡‰ Ž‡ƒš‡ ‹ˆ„‚‡. ‚ƒ„… ‹ˆ„‚ † ‚ƒ‡”‡„… €†‹‡‹”†‡ƒ ‡—™­ †ˆ†Ž†‹…— ˆ‚ €Ž‡„‚‚ Multifunkt­ionsadditi­v Diesel Œ†ˆ’ ˆŠ€‚‹ ‹†‹ † ƒ‡”‚ 340 ‚‘‹. ‰€‡ ‘‡‘ Žƒ ˆ‚†‡€‘‚ ‡ ‡‡„‰‚”­ €‹‡„‚ Ž‡ƒŒ‹†• ˆ•‹ ‹‚• €‚‡‹ 480 ‚‘‹ ‰„€€  †‰€‡ †€“‡‹ Ž„…’ ‘„‚”†‹ ‡†‹­ „‡‰‚ ‚ ‰‡ƒ ‚ƒ ‘Œ“‡—™‰ ƒ€ŒŠ‡. ‚ ˆˆ‡€‡Š €‡„‚• ‚ ‹ˆ‡‹Œ  ‘‚†„€  Š€‚‹ ‚ƒ “‚€‘†‹‚, ‡ €‡ „‘‚‚ ‘‡ˆ„•‚ ‘€†‚Œ‹†• ‡ ˜„‹‡Š ‹ˆ„‚­ †‚†‹ . ‡“ Ž„…’‰ ‘„‚”†‹‡ ˜‹‚Š ‘ˆ‹ €†‹‡‹” €„• Œ†‘‚• ‘ƒ‚ Š ˆš††. •„‚ ‘‚†„ ”‡‹ ƒ‡†‚ ›†Œ‘, ‘‡‡„ ‡††‡ ‚ ˆ ’‚ ‹‚• “€Œ ‰ €‹‡„•‚. Multifunkt­ionsadditi­v Diesel Ž‡ƒŒ‹ ‹‘‚­ ƒ‡™‚‹ ­ †„­ ‡ €‹‡„•Š, ‘‹ ‹‹‡„‘‚‡‹ €Œ. ‚‹… ˜‹ “ €Œ• ˆ†‹ ‚ ‹†‹‡‚, ‡‡„‰‚” ‚ ˆ€‚   „‡Ž‡‹‚‚ Liqui Moly. ˆ ‘„Ž‡ † ††…— ‹ˆ„‚‡, €  ‚ ˆ‚†‡€‘‚ ‡‰‡‹†• € 60 ‰‡€Œ†, ‡ ƒ‡‹   ‡ †Œ‹‘‚ ˆ™‡‹†• †‹‡„…­ ˆ‡„š ‡‘‡Š ‹‰ ‚†ˆ ‹‡‚• ‹‡„„‚”†‘‡• €‹‡„… ’†‹… €„… ‡Š€‚‹†•  ”‚†‹ ‹ˆ„‚ † €Ž‡‘­ Multifunkt­ionsadditi­v Diesel ˆ‚ ‘‡‹­ ‹ˆ‡‹Œ †„ ‹†‹ ‡ ‹‡„„  €„“ Ž ‹… ‚‘‡‘‚Š †„€ “‡”‚ , Š‹• Žƒ ˆ‚†‡€‘‚ ƒ‡ ˜‹ “ • ‚ƒ‚• ‚€  Œ“  ‰„‡ƒ. 3. ‚ ˆ‚“‚‚ ‹ˆ‡‹Œ  Š€•™‚  €‚ƒ„… ‹ˆ„‚ “‚€‘‚ ˆ‡‡›‚  ‰Œ‹ ƒ‡‰Œ†‹‡‹… ‚„‚ €‡“  ˆ‡€‡‹…  †‡€‘. Multifunkt­ionsadditi­v Diesel †€“‚‹ ‡‹‚‰„…-‘ˆ‹ , ‘‹  ˆ€‹‡™‡—‹ ˆ‡‡›‚‚ƒ‡š‚—.  • Œ‹‚Š ‹†‹ Liqui Moly ˆ€„ ›‚„…‹Œ†‹‚ €„• „‹‰ ˆ­†‘‰ €‚ƒ„…‰ ‹ˆ„‚‡ ˆ‚ƒ‚„†• ‡ 10 ‰‡€Œ† († -4 € -14° ), ‡ ˆ„ ƒ‡†‹ ‡‚ ˆ‚ƒ’„ ‹„…‘ ˆ‚ -18° . ‘Œ”†‹… ‹”†‹­ ƒ‚­ †„•‘‚ ˆ‚ €Ž‡„‚‚ ˆ‚†‡€‘‚ †Š‡•„‡†… € -52° . €ˆ„‚ ‘ ˜‹Œ Multifunkt­ionsadditi­v Diesel ˆ ’‡‹ š‹‡ ”‚†„ ‹ˆ„‚‡, ‘‹ €„• ƒ‚‚Š †‹ Ž ” ‚“. ‹ ˆƒ„•‹ †Š‡‚‹… ˆš†† †‰‡‚• ‹ˆ„‚‡  ˆ‹‚‡„… Š ‰‡‚š‡Š ‚ ‹‡‘‚ Ž‡ƒ  ˆ‹•‹… ‹ˆ„‚Œ— ˜››‘‹‚†‹… €‡“  Š„€ • ‰€‡. 1. 2. LIQUIMOLY. RU †‹: ƒ‡™‚‹‡ ‹ ‘ƒ‚‚. 30.11.2017. LIQUI MOLY GmbH. †‹: ƒ‡™‚‹‡ ‹ ‘ƒ‚‚ ˆ Œ ‚‹‡„Œ. 14.12.2017-31.01.2018. LIQUI MOLY GmbH. †‹‚‡‚ †‡ƒ ‡—™­ †ˆ†Ž†‹‚ ‹€ HFFR. 24.07.2018. LIQUI MOLY GmbH. 1 2 3

© PressReader. All rights reserved.