Populyarnaya Mekhanika : 2019-09-01

76 : 76 : 76

76

76 ТРАНС ПОРТ ,   .  - ( „  ) ­ ­   ,   - – - . ‚ 1924 ­   – …  .  ­ «    » ­ ­ . ‚1929-    21 10 . ƒ „ ­  ­ . … . ГЕНИЙ РЕКЛАМЫ ( - 1912 ),  - .  1904-    -  ,     - ,      - ­ .  – Type A– – €  . ‚ «ƒ »

© PressReader. All rights reserved.