Три рей­тин­га

Sovershenno Sekretno - Ukraina - - ИСТОРИЯ -

ТОП‑20 стран по ВВП на ду­шу

на­се­ле­ния 1. Люк­сем­бург

2. Швей­ца­рия

3. Но­р­ве­гия

4. Ма­као

5. Ир­лан­дия

6. Ка­тар

7. Ислан­дия

8. США

9. Да­ния

10. Син­га­пур

11. Ав­стра­лия

12. Шве­ция

13. Сан-ма­ри­но

14. Ни­дер­лан­ды

15. Ав­стрия

16. Гон­конг

17. Фин­лян­дия

18. Ка­на­да

19. Гер­ма­ния

20. Бель­гия

ТОП‑20 стран по уров­ню жиз­ни 1. Швей­ца­рия

2. Ав­стра­лия

3. Но­р­ве­гия

4. Шве­ция

5. Да­ния

6. Син­га­пур

7. Но­вая Зе­лан­дия 8. Ни­дер­лан­ды

9. Ка­на­да

10. Гон­конг

11. Фин­лян­дия

12. Ир­лан­дия

13. Ав­стрия

14. Ки­тай­ская Рес­пуб-ли­ка 15. Бель­гия

16. Гер­ма­ния

17. США

18. ОАЭ

19. Рес­пуб­ли­ка Корея

20. Из­ра­иль

ТОП‑20 стран по уров­ню сча­стья на­се­ле­ния 1. Но­р­ве­гия

2. Да­ния

3. Ислан­дия

4. Швей­ца­рия

5. Фин­лян­дия

6. Ни­дер­лан­ды

7. Ка­на­да

8. Но­вая Зе­лан­дия

9. Шве­ция

10. Ав­стра­лия

11. Из­ра­иль

12. Ко­ста Ри­ка

13. Ав­стрия

14. США

15. Ир­лан­дия

16. Гер­ма­ния

17. Бель­гия

18. Люк­сем­бург 19. Ве­ли­ко­бри­та­ния

20. Чи­ли

Жир­ным шриф­том вы­де­ле­ны стра­ны по­бе­див­шей Ре­фор­ма­ции.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.