ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Vecherniy Ekaterinburg - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

×àñû ðàáîòû â ïðàçäíè÷íûå äíè: 31 äåêàáðÿ —ñ 10.00 äî 14.00; ñ 3 ïî 5 è ñ 7 ïî 10 ÿíâàðÿ — ñ 10.00 äî 21.00; 6 ÿíâàðÿ — ñ 10.00 äî 19.00. Âõîä ñâîáîäíûé.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.