ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Vecherniy Ekaterinburg - - ОФИЦИАЛЬНО -

Ðåæèì ðàáîòû ãëàâíîãî ãîðîäêà — ñ 9.00 äî 23.00.  íîâîãîäíþþ íî÷ü è ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà îí áóäåò îòêðûò âñþ íî÷ü. Ëåäîâàÿ ñêàçêà áóäåò â ðàñïîðÿæåíèè ãîñòåé äî 24 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.