От­ве­ты на вы­черкворд, опуб­ли­ко­ван­ный 20 ап­ре­ля

Vecherniy Ekaterinburg - - 6 -

Àëãîðèòì, âåêòîð, âåðîÿòíîñòü, âû÷èòàíèå, ãðàäóñ, äåéñòâèå, äåëåíèå, äðîáü, çàäà÷à, çíàìåíàòåëü, îáúåì, îòðåçîê, ïëîùàäü, ïðèìåð, ïðîöåíò, ðàâåíñòâî, ñëîæåíèå, òåîðåìà, óãîë, óìíîæåíèå, óðàâíåíèå, ôèãóðà, ÷èñëèòåëü, ÷èñëî, öèôðà.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.