ÊÑÒÀÒÈ

Vecherniy Ekaterinburg - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ñòàíèñëàâ ÁÅÑÑÎÍÎÂ.

 ýòó ñðåäó, 21 ôåâðàëÿ, â «Ïàññàaeå» ñîñòîèòñÿ òîðaeåñòâåííîå îòêðûòèå öåíòðà âûäà÷è ïåðñîíèôèöèðîâàííûõ êàðò çðèòåëåé — òàê íàçûâàåìûõ ïàñïîðòîâ áîëåëüùèêîâ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.