24 Sata (Serbia)

FORMIRANO INTERNO TRŽIŠTE RADA

-

SVA SLOBODNA RADNA mesta u državnim službama od 1. januara su dostupna u elektronsk­oj bazi podataka koja se vodi na internet prezentaci­ji Službe za upravljanj­e kadrovima Vlade Srbije. Uredbu o internom tržištu rada, koja reguliše ovu oblast i predviđa mogućnost da državni službenici i zaposleni u lokalnoj samoupravi dobijaju premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu, usvojila je Vlada.

Na istom mestu će se naći i lista o neraspoređ­enim državnim službenici­ma. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia