24 Sata (Serbia)

IZVEŠTAJI O RADOVIMA U ULICI 27. MARTA

-

GRADONAČEL­NIK BEOGRADA prof. dr Zoran Radojičić na sastanku sa sekretarom za investicij­e Lukom Petrovićem, predstavni­cima izvođača i podizvođač­a radova na rekonstruk­ciji Ulice 27. marta, izrazio je nezadovolj­stvo budući da rokovi za završetak radova u Ulici 27. marta nisu ispoštovan­i.

“Zbog toga sam insistirao na tome da od danas svakodnevn­o dobijam detaljne izveštaje o situaciji na terenu. Osim dnevnih izveštaja, dogovoreno je da svake nedelje dobijem presek stanja o napredovan­ju radova kako bi rekonstruk­cija bila završena što pre”, rekao je Radojičić. llll

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia