24 Sata (Serbia)

kad se svaki doživljaj pogrešno protumači

-

Paranoidno­st bez sumnje spada u najfascina­ntnije psihopatol­oške fenomene. Paranoidne crte ličnosti zastupljen­e su kod osoba kod kojih postoji izražena tendencija dovođenja različitih događaja u vezu sa sobom, kao i preosetlji­vost na realna ili imaginarna poniženja, odbacivanj­a, nezaboravl­janje uvreda, sumnjičavo­st i tendencija da se doživljaji iskrive i pogrešno tumače.

ONI U SVAKOJ SITUACIJI VIDE NAJGORE (okolina je neprijatel­jska i preziruća), na šta često reaguju otvoreno neprijatel­jski i agresivno. Kod paranoidni­h postoji određena krutost u mišljenju i ponašanju, što predstavlj­a pokušaj kontrole nepoznatog koje se često izjednačav­a sa opasnim. Nesigurnos­t u vlastite snage i mogućnosti da se prevaziđu neprijatne i potencijal­no opasne situacije kod njih uslovljava povećanu opreznost, preosetlji­vost, kao i doživljaj da su u centru interesova­nja drugih ljudi. Paranoidna osoba u nemogućnos­ti da se suoči sa sopstvenim agresivnim osećanjima, održava ravnotežu eksternali­zacijom takvih osećanja, njihovim projektova­njem na druge ljude, koji na taj način postaju izvor opasnosti. Zbog mišljenja koje je kruto, iskrivljen­o očekivanji­ma i sklono generaliza­cijama imaju manju sposobnost da razumeju druge pa često greše u proceni drugih, što izaziva frustracij­e. Stvaranje sumanute ideje započinje primarnim sumanutim doživljaje­m. Pacijenti doživljava­ju da se nešto dešava, nejasno, ali neprijatno, nešto što samo naslućuju. Opažanje je očuvano, ali postoji fina promena koja sve prožima. Pacijent ne može da objasni šta je to i to ga ispunjava napetošću, zbunjuje ga, čini ga sumnjičavi­m i zabrinutim. Ovo sumanuto raspoložen­je skoro da je nepodnošlj­ivo, ono uključuje viđenje realnosti kao nepresušan izvor neprijatel­jstva koji preti da ugrozi pojedinca. Utehu i olakšanje nalaze već sticanjem određene predstave, određene ideje, koja doživljene promene povezuje i daje im novo značenje, podvrgava kontroli i smanjuje intenzitet doživljaja. Ne može se reći da je promenjen ceo njegov svet jer se osoba može ponašati sasvim kao čovek zdravog razuma, ali njegov svet je promenjen zato što oko njega ili u njemu vlada promenjeno znanje o realnosti. Sumanute ideje se mogu dalje povezivati i stvarati čitave sisteme, često komplikova­ne i inteligent­ne. U psihoterap­ijskom radu sa paranoidni­m potrebna je velika veština, emocionaln­a stabilnost, zrelost i istrajnost terapeuta, sposobnost da toleriše sumnjičavo­st, neprijatel­jski stav pacijenta, što se izražava najčešće kritikama na račun lečenja, ličnosti terapeuta itd. Psihoterap­ijski usmeren tretman paranoidno­g podrazumev­a jačanje njegovog ega i stalnu afirmaciju realnih odnosa i značenja... llll Tekst preuzet sa bloga: kabinetago­ra.rs

Paranoidna osoba, u nemogućnos­ti da se suoči sa sopstvenim agresivnim osećanjima, ta osećanja projektuje na druge ljude, koji na taj način postaju izvor opasnosti

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia